خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
trumpdl
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پژوهش تهیة گوگرد نامحلول بعنوان عامل اصلی پخت در مصنوعات پلیمری

پژوهش تهیة گوگرد نامحلول بعنوان عامل اصلی پخت در مصنوعات پلیمری

فرمت فایل : doc

حجم : 462

صفحات : 138

گروه : شیمی

توضیحات محصول :

تهیة گوگرد نامحلول بعنوان عامل اصلی پخت در مصنوعات پلیمری

چكیده

رایجترین سیستم پخت در آمیزه های لاستیكی پخت گوگردی است كه علاوه بر اقتصادی بودن از تنوع زیادی برخوردار است و امكان دستیابی به محدودة گسترده ای از خواص را فراهم می‌كند. گوگرد با قرار گرفتن در بین زنجیر پلیمرها بین آنها اتصالات عرضی تشكیل میدهد و موجب تشكیل ساختار شبكه‌ای می شود . مشكل عدیده این سیستم پخت پدیده شكفتگی(blooming) گوگرد در آمیزه های لاستیكی است كه این پدیده بااستفاده از گوگرد نامحلول بر طرف می شود. زیرا وابستگی حلالیت این نوع گوگرد در بستر پلیمری به دما بسیار نامحسوس است. قیمت بالای گوگرد نامحلول و وارداتی بودن آن مشكلاتی را برای صنایع لاستیك بوجود آورده است. روشهای مختلف ارائه شده برای تهیه گوگرد نامحلول در كشور، نیز به دلایل اقتصادی و یا مشكلات دستگاهی و یا مواد اولیه قابل اجرا نبوده‌اند.

در این پژوهش دو روش ، ذوب گوگرد معمولی و همچنین هیدرولیز  بعنوان روشی نوین ، در تهیه گوگرد نامحلول بكار برده شده است .

 

فهرست مطالب:

چكیده

مقدمه

فصل اول :

مقدمه                                                                                                    2

1-1 تولید                                                                                              6

1-1-1 فرایندهای جذب در مایع و اكسیداسیون                                                   6

1-1-2 فرایندهای اكسیداسیون مستقیم                                                              14

1-1-3 تولید گوگرد در جهان                                                                        20

1-1-4 تولید گوگرد در ایران                                                                        21

1-2 صادرات گوگرد در جهان                                                                       23

1-2-1 وضعیت صادرات گوگرد ایران                                                              24

1-3 وضعیت مصرف گوگرد در جهان                                                              26

1-3-1 مصرف گوگرد در صنایع داخلی                                                            28

1-4 مصارف گوگرد                                                                                  31

1-4-1 اسید سولفوریك                                                                              32

1-4-2 كشاورزی                                                                                     33

1-4-3 باتریهای قابل شارژ                                                                           34

1-4-4 گوگرد در بتن                                                                                 34

1-4-5 لامپ گوگردی                                                                                35

1-4-6 حذف جیوه در آب                                                                           35

1-4-7 تولید كف                                                                                     36

1-4-8 گوگرد در آسفالت                                                                            36

1-4-9 گوگرد در صنایع لاستیك سازی                                                            37

فصل دوم : (لاستیك)

تاریخچه صنعت لاستیك                                                                                       39

2-1 معرفی چند اصطلاح                                                                            39

2-2 مواد در آمیزه كاری لاستیك                                                                              41

2-3 كائوچو                                                                                            42

2-3-1 كائوچوها از دیدگاه بازرگانی                                                                43

2-3-2 كائوچوها از دیدگاه مقاومتی                                                                 43

2-3-3 كائوچوها از دیدگاه فرآوری و تهیه                                                         44

2-3-3-1 كائوچوهای طبیعی                                                                         44

2-3-3-2 كائوچوی مصنوعی                                                                        47

2-4 فرآیند پخت كائوچو                                                                             50

2-5 تركیبات مؤثر در آمیزه كاری كائوچو                                                                    51

2-5-1 گوگرد                                                                                         51

2-5-2 شتابدهنده ها                                                                                  51

2-5-3 فعال كننده ها                                                                                 42

2-5-4 تاخیر دهنده ها                                                                                53

2-5-5 پر كننده ها                                                                                    54

2-5-6 نرم كننده ها                                                                                   54

2-5-7 پپتایزرها                                                                                       55

2-6 آزمونهای معمولی در تضمین مصنوعات پلیمری                                             55

2-6-1 آزمونهای روی آمیزه پخت شده                                                             55

2-6-2 آزمونها آمیزه خام                                                                             56

2-6-2-1گرانروی                                                                                     56

2-6-2-2 رئومتر                                                                                      57

2-6-2-3 جرم مخصوص                                                                            60

2-6-2-4 چسبندگی                                                                                  60

2-6-2-5 پراكنش دوده                                                                              60

2-6-1 آزمونهای آمیزه پخت شده                                                                   61

2-6-1-1 كشش                                                                                      61

2-6-1-2 مانائی فشاری                                                                                       62

2-6-1-3 سختی                                                                                      62

2-6-1-4 سایش                                                                                      62

2-6-1-5 مقاومت در مقابل پارگی                                                                  62

2-6-1-6 مقاومت خمشی                                                                           63

فصل سوم : گوگرد در لاستیك

مقدمه                                                                                                   65

3-1 ولكانیزاسیون                                                                                     66

3-1-1 درجه ولكانیزاسیون                                                                           66

3-1-2 مراحل ولكانیزاسیون                                                                          67

3-1-3 تغییر خواص نسبت به درجه                                                                69

تاثیر افزایش دانسیته اتصالات عرضی                                                               74

3-2 اثر ساختمان اتصال عرضی                                                                     77

3-2-1 نوع ساختمان اتصال عرضی                                                                 77

3-2-3 خواص مكانیكی                                                                                        78

3-2-4 رفتار فرسودگی حرارتی                                                                     79

3-2-5 خواص دینامیكی                                                                             80

خواص بهینه در آمیزه های ولكانیزه شده                                                            82

3-3 سیستم های پخت                                                                               82

3-4 پخت گوگردی                                                                                   83

دلایل ترجیح سیستم پخت گوگردی                                                                83

3-4-1 گوگرد                                                                                         85

3-4-1-1 گوگرد ولكانیزاسیون                                                                      85

3-4-1-2 درصد خلوص گوگرد                                                                              87

3-4-2 مواد گوگرد دهنده                                                                            87

3-5 پخت پراكسیدی                                                                                 90

3-5-1 فواید پخت پراكسیدی                                                                       91

3-5-2 معایب پخت پراكسیدی                                                                      92

3-6 روشهای پخت                                                                                   92

3-6-1 پخت غیرمداوم                                                                               93

3-6-1-1 قالبگیری                                                                                   93

3-6-1-2 پخت گاز                                                                                  93

3-6-1-3 پخت با غلاف سری                                                                      94

3-6-2 پخت مداوم                                                                                   94

3-6-2-1 پخت با روتوكیور                                                                         94

3-6-2-2 پخت در مایعات داغ                                                                     95

3-6-2-3 پخت در بسترة ذرات داغ شناور                                                        95

3-7 آلوتروپ های گوگرد مورد استفاده در صنایع لاستیك                                                95

فصل چهارم : بخش تجربی

4-1 دستگاهها و وسایل مورد استفاده                                                               99

4-2 نقطة ذوب گوگرد محلول                                                                       100

4-3 نقطة ذوب گوگرد نامحلول                                                                     100

4-4 تعیین مقدار گوگرد محلول در تولوئن                                                         101

4-5 تهیه گوگرد نامحلول از روش ذوب                                                           102

4-6 روش تعیین درصد گوگرد نامحلول                                                            103

4-7 بهینه كردن درصد گوگرد                                                                       104

4-7-1 اپتیمم كردن دما                                                                               104

4-7-2 اپتیمم كردن دور همزن                                                                      105

4-7-3 اپتیمم كردن درصد كاهندة كشش سطحی                                                  105

4-7-4 اپتیمم كردن درصد پایدار كننده                                                             106

4-8 استخراج گوگرد نامحلول بدست آمده                                                         107

4-9 روغن پوشی گوگرد نامحلول بدست آمده                                                     108

4-10 تعیین میزان روغن گوگرد روغنی                                                            109

4-11 تهیه گرانول گوگرد نامحلول                                                                   110

4-12 تهیه گوگرد نامحلول در مقیاس bench                                                      111

4-13تهیه گوگرد نامحلول در مقیاس پایلوت                                                       113

4-14 تهیه گوگرد نامحلول بوسیلة هیدرولیز                                                        115

4-15 بكارگیری گوگرد تهیه شده در ساخت آمیزه                                                          116

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 گوگرد نامحلول                                                                                  119

5-2 تاثیر منفی شكفتگی بر خواص آمیزه                                                           123

5-3 گوگرد ، موهبت یا آفت                                                                         125

5-4 روشهای تهیه گوگرد نامحلول                                                                  127

الف-سرد كردن سریع گوگرد مذاب                                                                 127

ب-اكسیداسیون نافص                                                                                127

ج-هیدرولیز مستقیم                                                                                   128

روش بكارگرفته شده در این پژوهش در هیدرولیز                                                          128

5-5 روش ذوب ، روشی كاملاً كاربردی                                                           130

5-6 مقایسة آمیزه های تهیه شده                                                                     132

پیشنهادات                                                                                              134 

پیوست

منابع

قیمت محصول : 7000 تومان

دانلود
برچسب

پروژه تهیة گوگرد نامحلول بعنوان عامل اصلی پخت در مصنوعات پلیمری تحقیق تهیه گوگرد نامحلول جهت پخت در مصنوعات پلیمری دانلود پروژه تهیه گوگرد نامحلول گوگرد نامحلول برای پخت مصنوعات پلیمری وضعیت مصرف گوگرد در جهان مصرف گوگرد در صنایع داخلی آزمونهای معمولی در تضمین مصنوعات پلیمری گوگرد در لاستیك تهیه گوگرد نامحلول از روش ذوب استخراج گوگر


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پژوهش تهیة گوگرد نامحلول بعنوان عامل اصلی پخت در مصنوعات پلیمری,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
داک مارکت DOCMARKET,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
استیوفایل,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری

مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری

دانلود مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری

مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری
دسته بندی گردشگری و توریسم
فرمت فایل doc
حجم فایل 78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه............................................................................... 13

2-2 گردشگر (توریست)..................................................... 14

2-3 گردشگری در جهان.............................................................. 14

2-4 گردشگری در ایران.......................................................... 18

2-5 توسعه گردشگری................................................................. 19

2-6 راهبردهای توسعه صنعت گردشگری...................................... 19

2-7 موانع توسعه صنعت گردشگری .............................................. 20

2-8 اثرات و کارکردهای گردشگری............................................ 21

2-9 اثرات مثبت گردشگری..................................................... 27

2-10 برنامه ریزی گردشگری................................................... 28

2-11 گردشگری پایدار............................................................. 29

2-12 فرهنگ............................................................................. 30

2-12-1 زبان های ایرانی......................................................... 33

2-12-2 آداب و رسوم و اعیاد ملی..................................... 34

2-12-3 ادبیات و شخصیت های اسطوره ای ایران........................... 34

2-12-4 معماری ایرانی................................................... 35

2-12-5 تنوع قومی در ایران............................................. 36

2-12-6 ادیان ها و آیین ها و اقلیت های مذهبی در ایران............. 37

2-12-7 مراسم مذهبی...................................................... 37

2-13 فرهنگ و گردشگری..................................................... 38

2-14 بررسی مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران........ 40

2-14-1 بیم از اثرات مخرب جهانگرد بر فرهنگ................ 40

2-14-2 پندارهای نادرست جهانگردان از ایران........................... 40

2-14-3 عدم تبلیغات مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران...... 41

2-14-4 عدم شناخت سلایق جهانگردان و سیاحان خارجی.............. 41

2-14-5 مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور................. 41

2-14-6 موانع فقهی و مذهبی............................................. 42

2-14-7 وجود برخی برخوردهای نامناسب در فرودگاه چه در بخش پلیس گذرنامه . 42

2-14-8 ضعف تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه..................... 42

2-22 تحقیقات داخلی......................................................... 55

2-23 تحقیقات خارجی.......................................................... 56

دانلود مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری ,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه........................................................................21

بخش اول اتومایسیون اداری

1-1-2اتومایسیون اداری.........................................................23

2-1-2اطلاعات.......................................................................24

3-1-2عصر اطلاعات.............................................................25

4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی.................................................26

5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت...........................................26

6-1-2فناوری اطلاعات...........................................................27

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان..........................28

8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی........................................29

9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه...........................31

10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری......32

11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری...........33

12-1-2اینترنت................................................................. 37

13-1-2تاریخچه اینترنت.......................................................38

14-1-2شکل گیری اینترنت..................................................38

15-1-2اینترانت....................................................................39

16-1-2تلفن داخلی........................................................... 40

17-1-2اکسترانت.........................................................41

18-1-2ایمیل...................................................................41

19-1-2مودم.................................................................42

20-1-2خدمات انتقال فایل............................................42

21-1-2دورنگار(فکس).........................................................42

22-1-2اپراتورها...............................................................43

23-1-2سیستم.........................................................43

24-1-2نظریه سیستمی...................................................44

25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی..............44

بخش دوم: بهبود عملکرد

1-2-2مقدمه..................................................................47

2-2-2عملکرد.....................................................................48

3-2-2رابطه بین بهبود عملکرد با مدیریت منابع انسانی........49

4-2-2نقش مدیریت عملکرد در موقعیت استراتژیک سازمان......51

5-2-2عوامل موثر بر عملکرد کارکنان................................52

6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش با عملکرد...................55

7-2-2ارزیابی عملکرد...................................................56

8-2-2بهره وری................................................................56

9-2-2کارآیی....................................................................56

10-2-2اثربخشی................................................................56

11-2-2ارتباطات..............................................................58

12-2-2فراگرد ارتباطات....................................................58

13-2-2دبیرخانه............................................................59

14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه..........................60

15-2-2نامه های اداری..........................................................62

16-2-2انواع نامه های اداری از نظر علوم رفتاری.............62

17-2-2تحویل پرونده ها به مقامات مافوق..............63

18-2-2کنترل نامه ها از نظر تایپ...............................63

19-2-2کنترل دفتر اندیکاتور..........................................64

20-2-2رضایت...........................................................64

21-2-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری..................65

22-2-2صحت...........................................................66

23-2-2اقتصادی بودن......................................................66

24-2-2دقت...........................................................66

25-2-2سرعت...................................................................66

26-2-2سطح تحصیلات.......................................................66

27-2-2همکاران................................................................67

28-2-2مهارت................................................................67

29-2-2سابقه خدمت..................................................67

30-2-2سیستم کارکنان دانشی..........................................67

31-2-2تعریف واژه ها و اصلاحات دقیق..............................68

32-2-2دولت الکترونیک...................................................70

33-2-2اهداف دولت الکترونیک..................................71

34-2-2دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار آن در ایران.....72

35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک..............................74

36-2-2ارتباطات سازمانی.................................................74

37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات...................................76

38-2-2جهانی شدن........................................................78

39-2-2تاثیر فن آوری اطلاعات بر هزینه های سازمانی.........79

بخش سوم: پیشینه تحقیق

1-4-2مقدمه..................................................................81

2-4-2تحقیقات داخلی..........................................................82

3-4-2تحقیقات خارجی....................................................91

دانلود مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان ,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه........................................................................21

بخش اول اتومایسیون اداری

1-1-2اتومایسیون اداری.........................................................23

2-1-2اطلاعات.......................................................................24

3-1-2عصر اطلاعات.............................................................25

4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی.................................................26

5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت...........................................26

6-1-2فناوری اطلاعات...........................................................27

7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان..........................28

8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی........................................29

9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه...........................31

10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری......32

11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری...........33

12-1-2اینترنت................................................................. 37

13-1-2تاریخچه اینترنت.......................................................38

14-1-2شکل گیری اینترنت..................................................38

15-1-2اینترانت....................................................................39

16-1-2تلفن داخلی........................................................... 40

17-1-2اکسترانت.........................................................41

18-1-2ایمیل...................................................................41

19-1-2مودم.................................................................42

20-1-2خدمات انتقال فایل............................................42

21-1-2دورنگار(فکس).........................................................42

22-1-2اپراتورها...............................................................43

23-1-2سیستم.........................................................43

24-1-2نظریه سیستمی...................................................44

25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی..............44

بخش دوم: بهبود عملکرد

1-2-2مقدمه..................................................................47

2-2-2عملکرد.....................................................................48

3-2-2رابطه بین بهبود عملکرد با مدیریت منابع انسانی........49

4-2-2نقش مدیریت عملکرد در موقعیت استراتژیک سازمان......51

5-2-2عوامل موثر بر عملکرد کارکنان................................52

6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش با عملکرد...................55

7-2-2ارزیابی عملکرد...................................................56

8-2-2بهره وری................................................................56

9-2-2کارآیی....................................................................56

10-2-2اثربخشی................................................................56

11-2-2ارتباطات..............................................................58

12-2-2فراگرد ارتباطات....................................................58

13-2-2دبیرخانه............................................................59

14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه..........................60

15-2-2نامه های اداری..........................................................62

16-2-2انواع نامه های اداری از نظر علوم رفتاری.............62

17-2-2تحویل پرونده ها به مقامات مافوق..............63

18-2-2کنترل نامه ها از نظر تایپ...............................63

19-2-2کنترل دفتر اندیکاتور..........................................64

20-2-2رضایت...........................................................64

21-2-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری..................65

22-2-2صحت...........................................................66

23-2-2اقتصادی بودن......................................................66

24-2-2دقت...........................................................66

25-2-2سرعت...................................................................66

26-2-2سطح تحصیلات.......................................................66

27-2-2همکاران................................................................67

28-2-2مهارت................................................................67

29-2-2سابقه خدمت..................................................67

30-2-2سیستم کارکنان دانشی..........................................67

31-2-2تعریف واژه ها و اصلاحات دقیق..............................68

32-2-2دولت الکترونیک...................................................70

33-2-2اهداف دولت الکترونیک..................................71

34-2-2دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار آن در ایران.....72

35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک..............................74

36-2-2ارتباطات سازمانی.................................................74

37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات...................................76

38-2-2جهانی شدن........................................................78

39-2-2تاثیر فن آوری اطلاعات بر هزینه های سازمانی.........79

بخش سوم: پیشینه تحقیق

1-4-2مقدمه..................................................................81

2-4-2تحقیقات داخلی..........................................................82

3-4-2تحقیقات خارجی....................................................91

دانلود مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان ,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و تصمیم گیری در سازمان

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و تصمیم گیری در سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و تصمیم گیری در سازمان

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و تصمیم گیری در سازمان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2 – 1  مقدمه: 28

2 – 2  تصمیم گیری در سازمانها 29

2 – 3  تئوری های تصمیم گیری.. 30

2 – 4  آغاز بکار گیری فناوری های اداری.. 34

2 – 5  سیستمها 39

2 – 6   روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی.. 41

2 – 7  چرخه حیات سیستم. 43

2 – 8   اطلاعات... 44

2 – 9   اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.. 46

2 – 10  سیستمهای اطلاعاتی.. 47

2 - 11  کاربرد مدیریت... 52

2 – 12  افزایش سرعت در تصمیم گیری.. 53

2 – 13   تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر. 55

2 – 14   سیستم  های اطلاعاتی و رایانه ها 57

2 – 15   تحلیل گر سیستم ها 60

2 – 16  مدیران پایگاه داده ( DBAS ) 60

2 – 17  متخصصان شبکه. 62

2 – 18  مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی.. 69

2 – 19  سیستم گزارشات مدیریت... 86

2 – 20  نقش فناوری اطلاعات در سازمان. 89

2 – 21   ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات... 90

2 – 22   طبقه بندی سیستمهای اطلاعاتی بر اساس نوع حمایتها 91

2 – 23   اتوماسیون اداری.. 92

2 – 24   مزایا و معایب اتوماسیون اداری.. 93

2 – 25   ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری.. 95

2 – 26  بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری.. 96

2 – 27  مجموعه نرم افزارهای اتوماسیون. 98

2 – 28  دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟. 99

2 – 29   سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری.. 102

2 – 30  جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری.. 109

2 – 31   نکات برجسته درباره اتوماسیون 1 و بهسازی روشهای کار. 111

2 – 32   اتوماسیون و تصمیمات مدیریت... 112

2 – 33  ضرورت تفكر برای آینده 113

2 – 34   بهبود كار و اتوماسیون. 114

2 – 35   تحقق دولت الكترونیك در ایران. 117

2 – 36   اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی.. 117

2 – 37   اتوماسیون فعالیتهای عمومی.. 119

2 – 38   نقد و بررسی تحقیقات انجام شده 120

دانلود مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و تصمیم گیری در سازمان


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و تصمیم گیری در سازمان ,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه اثربخشی پیام های بازرگانی

مبانی نظری و پیشینه اثربخشی پیام های بازرگانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه اثربخشی پیام های بازرگانی

مبانی نظری و پیشینه اثربخشی پیام های بازرگانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. 13

2-1- مفاهیم، دیدگاه و ادبیات تحقیق : 15

2-2- مدلهای تبلیغات... 19

2-3- تبلیغات الکترونیکی.. 22

2-4- مدل های اثربخشی تبلیغات... 25

2-5- تبلیغات اثربخش و اثربخشی تبلیغات... 28

2-6- اهداف تبلیغات بازرگانی.. 34

2-7- رسانه مورد استفاده در تبلیغات بازرگانی.. 35

2-8- پیام تبلیغات بازرگانی.. 35

2-9- شعار تبلیغات بازرگانی.. 38

2-10- شیوه های اجرایی تبلیغات بازرگانی : 38

2-10- روش های هنری تبلیغات بازرگانی.. 41

2-11- تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران. 43

2-12- پیشینه تحقیق: 46

2-14- چارچوب نظری تحقیق: 52

2-15- خلاصه. 55

دانلود مبانی نظری و پیشینه اثربخشی پیام های بازرگانی


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه اثربخشی پیام های بازرگانی ,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و هوش سازمانی

مبانی نظری و پیشینه اخلاق ‬کار و هوش سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و هوش سازمانی

مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و هوش سازمانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. 15

2-1) بخش اول: مبانی نظری.. 15

2-1-1) اخلاق.. 15

2-1-1-1) تعریف اخلاق.. 16

2-1-1-2) انواع اخلاق در سازمانها 20

2-1-2) کار 26

2-1-2-1) تعریف کار 27

2-1-2-2) تفاوت کار و حرفه. 28

2-1-3) اخلاق ­کار 29

2-1-3-1)تعریف اخلاق کار 29

2-1-3-2) ابعاد اخلاق کار 31

2-1-3-3) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاق کار 34

2-1-3-4) عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق­ کاری.. 36

2-1-3-5) اخلاق کار در ایران.. 40

2-2-1) هوش... 42

2-2-1-1) تعریف هوش... 42

2-2-1-2) انواع هوش در سازمانها 43

2-2-3) تعریف هوش سازمانی.. 47

2-2-3-1) ابعاد هوش سازمانی.. 48

2-2-3-2) عناصر هوش سازمانی.. 51

2-2-3-3) توانمندسازهای کلیدی هوش سازمانی.. 52

2-2-3-4) اهمیت و ضرورت استفاده از هوش سازمانی.. 53

2-3-1) رفتار شهروندی سازمانی.. 55

2-3-1-1) تعریف رفتار شهروندی سازمانی.. 55

2-3-1-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 57

2-3-1-3) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 58

2-2) بخش دوم: سوابق تحقیق.. 60

2-2-1) تحقیقات داخلی.. 60

2-2-1-1) تحقیقات داخلی پیرامون اخلاق کار 60

2-2-1-2) تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی.. 65

2-2-1-3) تحقیقات داخلی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق­کار و هوش سازمانی.. 67

2-2-2) تحقیقات خارجی.. 68

2-2-2-1) تحقیقات خارجی پیرامون اخلاق ­کار 68

2-2-2-2) تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی.. 72

2-2-2-3) تحقیقات خارجی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاق­ کار و هوش سازمانی.. 75

2-3) بخش سوم: چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق.. 85

دانلود مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و هوش سازمانی


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و هوش سازمانی ,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری و پیشینه ارزش برند و تصویر برند

مبانی نظری و پیشینه ارزش برند و تصویر برند

دانلود مبانی نظری و پیشینه ارزش برند و تصویر برند

مبانی نظری و پیشینه ارزش برند و تصویر برند
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه: 14

2-1-مبانی نظری: 14

2-1-1-نام و نشان تجاری (برند): 14

2-1-1-1-برند : 15

2-1-1-2 مزیت های برند : 16

2-1-2-ارزش ویژه برند: 16

2-1-2-1-طبقه بندی ادبیات ارزش ویژه برند: 17

2-1-2-2-رویكردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برند: 18

2-1-2-3-شاخصهای سنجش منابع ارزش ویژه برند: 19

2-1-2-3-1-شاخص های ارزش ویژة برند از منظر كاپفرر: 20

2-1-2-3-2-شاخص های ارزش ویژة برند از منظر پرفسور آكر: 20

2-1-2-3-3-سنجش ارزش ویژه برند از منظر پرفسور كلر: 21

2-1-2-3-4-سنجش منظر مالی برند از دیدگاه مدل:Interbrand.. 21

2-1-2-4-برنامه بازاریابی منسجم به منظور ایجاد ارزش ویژه برند: 22

2-1-3-رضایت مشتری: 22

2-1-3-1- مفهوم و تعریف رضایت مشتری: 23

2-1-3-2- ابعاد رضایت مشتری: 25

2-1-4- آگاهی از نام و سمبل برند. 26

2-1-5- تعهد نام تجاری.. 26

2-1-6- مفهوم تصویر ذهنی برند. 27

2-1-6-1- تاثیر تصویر ذهنی برند. 28

2-1-6-2-عناصر تصویر ذهنی برند. 29

2-1-6-3-تصویر ذهنی سازمان. 29

2-1-7- اعتماد به برند. 31

2-1-8- تداعی برند: 33

2-1-8-1-انواع تداعی‌ها: 34

2-1-9-وفاداری به نام و نشان تجاری: 35

2-1-9-1- رویکردهای رفتاری نسبت به وفاداری به نام و نشان تجاری.. 37

2-1-9-2- معیارهای نگرشی وفاداری به نام و نشان تجاری.. 38

2-1-9-3 انواع وفاداری.. 38

2-1-9-4- دلایل وفاداری.. 40

2-2- پیشینه پژوهش: 40

2-2-1-پیشینه داخلی: 40

2-2-1-1-پایان نامه: 40

2-2-1-2-مقاله ها: 42

2-2-2-پیشینه خارجی.. 42

2-2-2-1-مقاله ها: 42

دانلود مبانی نظری و پیشینه ارزش برند و تصویر برند


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری و پیشینه ارزش برند و تصویر برند ,

<-BloTitle->
<-BloText->

آگهی رایگان سرگرمی خرید