خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
trumpdl
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری

مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری

فرمت فایل : doc

حجم : 233

صفحات : 9

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری دارای 9ص وبا فرمت پی دی اف

چكیده

گردشگری و سفر بخش مهمی از اقتصاد جهانی، بخصوص اقتصاد كشورهای در حال توسعه است. این صنعت راهی مؤثر در توزیع مجدد ثروت، عامل سرعت دهنده در برابری جنسیتی، حفظ فرهنگ و حفاظت از محیط زیست است كه این عوامل از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد نیز می باشند. بنگاه های گردشگری می توانند با هدایت و كنترل مصرف كننده با استفاده از شیوه های بازاریابی سبز بر نحوه مصرف و اثرات زیست محیطی تاثیر بگذارند. با برنامه ریزی و ملحوظ کردن تئوری بازاریابی سبز در اجزاء آمیخته بازاریابی خدمات، دستیابی به پایداری زیست محیطی خدمات تضمین شده خواهد بود. برای این منظور نیاز است که ابتدا ترکیب عوامل بازاریابی را که در خدمات گردشگری با آن مواجه هستیم مورد شناسایی قرار دهیم. در این مقاله جدیدترین تركیب آمیخته بازاریابی گردشگری معرفی و رابطه آن با پایداری محیط زیستی خدمات گردشگری به تشریح بیان شده است.

 

 واژگان كلیدی:  بازاریابی سبز، بازاریابی خدمات، گردشگری، محیط زیست

قیمت محصول : 4000 تومان

دانلود
برچسب

مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله آمیخته بازاریابی سبز در خدمات گردشگری,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان

تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان

فرمت فایل : docx

حجم : 278

صفحات : 75

گروه : تربیت بدنی و علوم ورزشی

توضیحات محصول :

تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان

چكیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان بود. نوع پژوهش توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحبنظران در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت بدنی، کارشناسان گردشگری و لیدرهای تورهای گردشگری بود. در این پژوهش کل جامعه آماری شامل 84 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 50 سؤالی محقق ساخته بود كه عوامل تأثیر گذار بر گردشگری ورزشی را در 5 شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تجهیزات و تسهیلات و رویدادهای ورزشی، و خدمات و حمل و نقل، و در قالب 4 مؤلفه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد مطالعه قرار داد. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب کندال 83/0 و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه افراد مورد مطالعه، وجود ابنیه تاریخی و آثار باستانی مهم ترین نقطه قوت، عدم انجام بازاریابی به کمک متخصصین و تکنولوژی روز مهم ترین نقطه ضعف، قرار گرفتن اصفهان از لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور مهم ترین فرصت و ضعف در ناوگان حمل و نقل ریلی مهم ترین تهدید در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان می باشد. F مشاهده شده در سطح 05/0 P تفاوت معناداری را بین دیدگاه گروه های مختلف کارشناسان در خصوص نقاط قوت، نقاط ضعف و تهدیدهای گردشگری ورزشی در شهر اصفهان نشان نداد و تنها در خصوص فرصت ها بین آنها تفاوت معناداری قابل مشاهده بود. همچنین در اولویت بندی شاخص ها، شاخص جاذبه های گردشگری مؤثرتر از سایر شاخص ها در زمینه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان شناخته شد.

 

واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری ورزشی، شهر اصفهان، مدل SWOT.

این فایل حاوی 3 فایل بوده که در خصوص گردشگری و گردشگری ورزشی میباشد "پژوهش تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان" نیز فاقد منابع میباشد. این فایل حدود 150 صفحه است (فایل های دیگر نیز دارای فصل اول و دوم و تحقیقات انجام شده است). این فایل می تواند بعنوان کمک تحقیقی مناسب برای عزیزان به کار رود

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود
برچسب

تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحلیل گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بر اساس مدل SWOT از دیدگاه کارشناسان,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی

پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی

فرمت فایل : doc

حجم : 618

صفحات : 128

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی

چکیده :

با توجه به تغییراتی که از سال 1950 و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و خانواده ها دچار تغییرات شدند و مادران خانواده نیز وارد عرصه تحصیل و کار شدند، فرایند تصمیم گیری خانواده ها نیز دچار دگرگونی شد و والدین که دیگر زمان کمتری برای فرزندان داشتند ، برای آن که رضایت آن ها فراهم آورند و آن ها را برای نقش های آینده شان آماده  کنند ، آن ها را در این فرایند ، مشارکت دادند . به همین منظور بر آن شدیم که تأثیر فرزندان را بر مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی و سفرهای تفریحی از دیدگاه والدین را بررسی کنیم و دریابیم که آیا فرزندان تأثیری بر مراحل فرایند تصمیم گیری دارند ودر صورت وجود تأثیر آیا تأثیرشان مستقیم است  یا غیر مستقیم و اینکه آیا جنسیت و سن فرزندان نیز نقشی در این فرایند دارند  یا خیر.

به همین منظور در شهر کرج و منطقه عظیمیه خانواده  هایی مورد بررسی قرار گرفته که دارای فرزندان 12-18 ساله بودند . پرسشنامه ها در مدارس توزیع شد و 161 خانواده بررسی شدند . برای انتخاب افراد نمونه 4 مدرسه شامل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه و دو دبیرستان دخترانه و پسرانه از شهر کرج انتخاب شدند و سپس از بین دانش آموزان هر مدرسه تعداد 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را برای تکمیل به والدین خود ارایه دهند.

مقدمه

گردشگری فعالیتی است که توسط افراد پیش می رود  که معمولاً از آن لذت برده می شود و برای درک بهتر این پدیده می باید ، رفتار افراد را بشناسیم( مینیچیو و مویزا 2009[1] ). با توجه به رقابت صنعت گردشگری ، فهم فرایند تصمیم گیری گردشگران مورد توجه بسیار زیاد بازاریابان است .  یک جنبه از این فرایند ، تأثیر فرزندان بر انتخاب مقصد است ، در حالیکه این مقوله در زمینه ی گردشگری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ( کاری و وسلی  و ساترلند 2007[2]) . تصمیم انتخاب مقصد که تعطیلات و سفر تفریحی باید در آن گذرانده شود ، ریسک زیادی دارد(مینیچو و مویزا 2009).رفتار انتخاب مقصد می تواند توسط یک ارزیابی ساده و فرایند انتخاب نشان داده شود . هر فرد گزینه هایی را یافته و ارزیابی می کند و گزینه ای در نهایت انتخاب می شود که ارزش بیشتری برای همه افراد درگیر در سفر دارد (کوپلمن 1978[3]). به نحو چشمگیری به نظر می رسد که مطالعات انجام شده در زمینه ی نقش فرزندان در تصمیم گیری فعالیت سفرهای تفریحی و تعطیلات ، کافی نیست و فرصتی است تا در این حوزه به فعالیت بیشتر بپردازیم


[1] Minciu, Moisa[2] Currie, Wesley, Sutherland[3] Koppelman

بخشی از متن

نقش کودک در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای به دو علت مهم برای متخصصان گردشگری مهم گشته است :

  1. تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی  در جوامع ، رشد تعداد کودکان و تشدید و تقویت نقش کودکان بر تأثیر تصمیمات.
  2. افزایش سفرهای تعطیلاتی خانوادگی (نیکرسون و جروسکی 2001)

همانطور که ذکر شد از آن جا که والدین زمان زیادی را صرف شغل خود کرده و زمان کمتری را برای فرزندان دارند و در عین حال از درآمد قابل توجهی برای خرج کردن برخوردارند ، از تعطیلات به عنوان زمانی برای ارتباط مجدد به عنوان یک خانواده استفاده می کنند(گرام 2004، نیکرسون و جروسکی 2001). در نتیجه والدین به طور فعال کودکانشان را برای مشارکت در تصمیمات خرید تشویق می کنند به ویژه برای سفر و تفریحات (نیکرسون و جروسکی2001).

ادبیات رفتار مصرف کننده (بلک ول و همکاران [1]2001، آسائل [2]1998، مورگان [3]1996) بیان کردند که مصرف کنندگان خانوادگی زمانیکه تصمیم خرید می گیرند در چهار مرحله در گیر می شوند:

  1. بیان مسئله یا برانگیخته شدن نیاز
  2. جستجوی اطلاعات
  3. ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها

تصمیم نهایی خرید (لین وو 2007[4] ، هنلن و همکاران[5] 2005 ).


[1] Blackwel et al[2] Assael[3]Morgan[4]Lin wu[5]Hanlen et al

جنکینز 1979گزارش داد که 35-20 درصد از والدین تأثیر فرزندشان را در مقوله ی تعطیلات در انتخاب زمان، مقصد ، اقامت و فعالیت ها، قوی دانسته اند.جنکینز1979، ونگ و همکاران 2003).

در زمینه ی گردشگری لذت و خوشایند فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و همانطور که ریان [1](1992) و جونز و جیموتی[2](2002) ذکر کردند به معنی قدرت تأثیر مستقیم در فرایند های تصمیم گیری است(گرام 2004).

 کوچکترین فرزندان با حضور صرفشان و نیاز ها و محدودیت های خاصشان به طور غیر مستقیم بر تصمیمات والدینشان تآثیر دارند به طوریکه تقاضا ها و و محدودیت های خاص آن ها نسبت به آن چه که خانواده می تواند یا نمی تواند انجام دهد موثر است (هارتل و گرام 2004).

تورنتون و همکاران می نویسند ، رضایت فرزندان به شدت توسط والدین اندازه گیری (رتبه بندی) می شود و اگر فرزندشان دوست نداشته باشد که از سایتی بازدید کند ، احتمال راضی بودن او کم است. . رایان 1992 نتیجه می گیرد ، فرزندان می توانند به عنوان کاتالیست هایی در ایجاد بازدید از یک جاذبه [یک مقصد تفریحی]در نظر گرفته شوند. این نشان می دهد که کودکان به طور غیر مستقیم قدرتمندند ، حتی اگر این قدرت کمتر از قدرت تصمیم مستقیم باشد(گرام 2004).تورنتون و همکاران (1997) می نویسند ، تصمیم گیری در زمینه ی تعطیلات یک فرایند پیچیده از مذاکره  میان افراد با قدرت های نامساویِ تأثیر است (گرام 2004).


[1]Ryan[2]Jones ,Jimoty

پرسش های اصلی و فرعی

پرسش اصلی:

  • آیا فرزندان درشهر کرج بر فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند؟

پرسش های فرعی:

  • تأثیر فرزندان بیشتر مستقیم است یا غیر مستقیم ؟
  • تأثیر فرزندان در کدامیک از مراحل چهارگانه ی تصمیم گیری بیشتر است؟
  • کدام گروه سنی بیشترین تأثیر را اعمال می کند؟
  • از میان فرزندان دختر و پسر کدامیک تأثیر گذارترند؟

فهرست

عنوان                                    صفحه

فصل یک : طرح و کلیات تحقیق.. 11

1.1مقدمه. 12

1.2بیان مسئله. 13

1.3اهمیت و ضرورت موضوع. 16

1.4گزاره های تحقیق.. 20

1.4.1 پرسش های اصلی و فرعی.. 20

1.4.2فرضیه های تحقیق.. 20

1.4.3هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 20

1.4.4شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 21

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. 23

2.1مقدمه. 24

2.2تصمیم گیری کلی.. 25

2.3تصمیم گیری مصرف کننده. 29

2.3.1تئوری های کلاسیک.. 29

2.3.2تئوری های پست مدرن. 30

2.4مراحل تصمیم گیری.. 32

2.5تصمیم گیری خانوادگی.. 35

2.5.1پیوستگی گروه 40

2.5.2توزیع نقش ها 40

2.6تصمیم گیری سفر تفریحی و تعطیلات در خانواده. 43

2.7فرزندان و تعطیلات.. 46

2.8فرزندان و تصمیم گیری.. 48

2.9تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری.. 51

2.10تأثیر فرزندان بر مرحله ی تصمیم گیری.. 56

2.11تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری تعطیلات.. 58

2.12متغیرهای تأثیر گذار بر تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 60

2.12.1سن فرزندان. 60

2.12.2جنسیت فرزندان. 61

2.12.3استراتژی های تأثیری فرزندان. 62

2.13تأثیر فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 62

2.14سفرهای تفریحی خانوادگی.. 63

2.15 مدل برای فرایند تأثیرفرزندان برای  انتخاب مقصد : 64

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 76

-1. 3مقدمه. 77

3-2. روش انجام پژوهش... 77

3-3. محدوده مکانی و زمانی تحقیق.. 77

3-4. جامعه آماری پژوهش... 78

3-5. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 78

3-6. روش گردآوری داده‌ها 79

3-6-1 مطالعه كتابخانه‌ای.. 79

3-6-2 مطالعه پیمایشی.. 80

3-7اعتبار سنجی ابزار. 80

3-8. روش تحلیل داده ها 81

فصل چهارم :یافته های پژوهش... 82

-4.1 مقدمه. 83

4.2 بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 84

4.3 مقصد آخرین سفر خانواده‌ها 89

4-4. ویژگیهای سفر خانواده‌ها 96

4.5 آزمون فرضیه های تحقیق.. 104

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری.. 108

5.1 مقدمه. 109

5.2 یافته ها 110

5.3پیشنهادات برای  پژوهش های آتی.. 116

پیوست ها 117 

Abstract: 120

فهرست منابع ...............121  

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

فرمت فایل : doc

حجم : 1985

صفحات : 122

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

چکیده

هدف از ارائه این پژوهش طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار است. این مدل شامل متغیرهای مستقل پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی، کیفیت خدمات، پایداری محیطی، پایداری فرهنگی، بازاریابی پایدار، رضایت گردشگر، اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر بر متغیر وابسته گردشگری پایدار است.  برای آزمون فرضیه­ها، پرسشنامه­یی با ارزش گذاری0-100 و به تعداد 30 سوال طراحی و بین جامعه آماری (سازمان گردشگری در استان کرمانشاه، مکان های دیدنی و تاریخی )به تعداد 384 نفر از گردشگران، مدیران و کارشناسان سازمان گردشگری و خبرگان فن بازاریابی توزیع گردید. روش به کار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS  برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از پژوهش رابطه مثبت و سطح معنادار را نشان می­دهد که از این بین متغیر وفاداری گردشگر بیشترین تأثیر و متغیر پایداری محیطی کمترین تأثیر را بر روی متغیر گردشگری پایدار داشته است.

واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، بازاریابی پایدار ، مدل مفهومی گردشگری، سازمان گردشگری استان کرمانشاه.

مقدمه                                                                                                                            

از اواخر دهه 1980، توسعه گردشگری از توسعه اقتصاد محوری به سمت توسعه هرچه پایدارتر حرکت کرد. توسعه پایدار، نقطه ایده­آل تلاش صنعت گردشگری در قرن 21 است(ضرغام بروجنی و نیک بین،1390، 139). چند دهه قبل محققان، گردشگری را به عنوان یک سیستم بزرگتر و نه یک فرآیند ساده مبادلات اقتصادی بین کسب و کار و مصرف کنندگان بررسی کردند. برنامه­ریزان و اقتصاد دانان عرضه گردشگری (کسب و کار و منابع جامعه) و تقاضای (بازار گردشگری) دو طرف، شامل ارتباط از جمله حمل و نقل و ارتباطات بازاریابی را برقرار کردند(جمروزی[1]، 2007، 118). سفر و گردشگری به یک صنعت جهانی تبدیل شده اند و به طور گسترده ای یکی از سریع ترین صنایع در  حال رشد در نظر گرفته می شود، اگر نه صنعتی با رشد سریع در جهان است(ام ریچ و پری[2]، 1998، 1290). گردشگری می تواند یک منبع مهم از شغل ها برای جوامع غیر مترو باشد، به خصوص برای آن­هایی که از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته هستند.


[1] Jamrozy[2] M.Riege & Perry

بخشی از متن

بازاریابی پایدار

 بازاریابی پایدار به ارتقاء پایداری در رفتار مصرف کننده و ارائه محصولات مناسب، با هدف اقتصادی و محیطی است، عوامل موثر در بازاریابی پایدار شامل پایداری اجتماعی که در پرسشنامه گویه های3-1 درباره این موضوع است و پایداری سیاسی(گویه های 6-4)، کیفیت خدمات(گویه های 9-7)، پایداری محیطی(گویه های 12-10)، پایداری فرهنگی(گویه های 15-13)می باشند و در مورد خود متغیر بازاریابی پایدار گویه های 18-16 درباره این متغیر است. 

انواع گردشگر و گردشگری    

بطور کلی می­توان گردشگران را بر حسب نوع گردشگری به دو دسته تقسیم نمود:

-گردشگرانی که از خارج کشور وارد می­شوند (گردشگر خارجی)؛

-  گردشگرانی که اهل یا مقیم آن کشورند (گردشگر داخلی یا بومی). به علت سهولتی که در بطن گردشگری داخلی وجود دارد، این نوع گردشگری از رونق بیشتری برخوردار است که از جمله عوامل این سهولت عبارتند از:

-  کوتاهی فاصله،

-  آشنایی قبلی با محیط و فضا،

-  آشنایی با زبان رایج،

-  حذف مقررات عبور از مرز و گمرکات و تبدیل پول،

 اطمینان کلی مسافر به امنیت ناشی از بومی بودن،

-  هزینه کم سفر در مقایسه با سفرهای خارجی(صیدایی و هدایتی مقدم، 1389،101). 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه              

 چکیده................................................................................................................................................................................1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1:  مقدمه.............................................................................................................................................................................3

1-2:  بیان مسأله.......................................................................................................................................................4

1-3:  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش..........................................................................................................................................................................................7

1-4:  اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................................7

1-4-1:  هدف اصلی................................................................................................................................................................................7

1-5:  سوال پژوهش............................................................................................................................................................................................8

1-6:  تعریف مفاهیم و اصطلاحات........................................................................................................................................................................................9 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1:  مقدمه..............................................................................................................................................................13

2-2:  مبانی نظری.................................................................................................................................................................................13

2-2-1:  گردشگری.....................................................................................................................................................................................................13

2-2-1-1:  انواع گردشگر و گردشگری........................................................................................................................................................ 15

2-2-2:  گردشگری پایدار........................................................................................................................................................................................... 16

2-2-3:  وفاداری گردشگر................................................................................................................................................................................................. 20

2-2-4:  اعتماد گردشگر.............................................................................................................................................................................................. 21

2-2-5:  رضایت گردشگر.................................................................................................................................................................................................... 22

2-2-6:  کیفیت خدمات................................................................................................................................................................................... 23

2-2-7:  بازاریابی پایدار........................................................................................................................................................................... 25

2-2-7-1-1:  توسعه پایدار............................................................................................................................................................................................... 26

2-2-7-1-1-1:  اهداف توسعه ی پایدار گردشگری...............................................................................................................29

2-2-7-2:  تاثیرات اقتصادی.................................................................................................................................................................................................. 30

2-2-7-2-1:  اشتغال................................................................................................................................................................................................................ 33

2-2-7-3:  تاثیرات اجتماعی فرهنگی.......................................................................................................................................................................... 34

2-2-7-3-1:  امنیت گردشگر................................................................................................................................................................................... 37

2-2-7-4:  تاثیرات سیاسی........................................................................................................................................................................ 39

2-2-8:  بازاریابی سبز......................................................................................................................................................................................... 41

2-2-8-1:  ابزارهای بازاریابی سبز.................................................................................................................................................................. 43

2-2-9:  تاثیرات زیست محیطی................................................................................................................................................................ 43

2-2-10:  بازاریابی گردشگری.................................................................................................................................................................... 45

2-3:  پیشینه پژوهش.................................................................................................................................................................47

2-3-1:  پژوهش­های داخلی..................................................................................................................................................48

2-3-2:  پژوهش­های خارجی.............................................................................................................................................................49

2-3-3جمع بندی از پیشینه پژوهش.................................................................................................................................................51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1:  مقدمه..........................................................................................................................................................................56

3-2:  روش پژوهش.........................................................................................................................................................................57

3-3:  جامعه پژوهش.............................................................................................................................................................57

3-4:  روش نمونه گیری و حجم نمونه.........................................................................................................................................................................57

3-5:  ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها...............................................................................................................................................58

3-6:  روایی و پایایی ابزار پژوهش.....................................................................................................................................59

3-6-1:  روایی پرسشنامه.......................................................................................................................................................59

3-6-2:  پایایی پرسشنامه................................................................................................................................................60

3-7:  قلمرو پژوهش...................................................................................................................................................................... 61

3-8:  مدل مفهومی پژوهش...............................................................................................................................................61

3-9:  فرضیه های پژوهش........................................................................................................................................................61

3-10:  روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها......................................................................................................................................................62

   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

 4-1:  مقدمه..................................................................................................................................................................64

 4-2:  آمارتوصیفی..............................................................................................................................................................64

4-2-1:  وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان...........................................................................................................................................................64

4-2-2:  سمت پاسخ دهندگان .........................................................................................................................................................................................65

4-2-3:  وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ................................................................................................................................................66

4-3:  آمار استنباطی.......................................................................................................................................................................67

4-3-1:  آزمون کلموگروف اسمیرنوف  ..........................................................................................................................................................68

4-3-2:  ضرایب رگرسیونی ............................................................................................................................................................68

4-3-3:  معادلات ساختاری .............................................................................................................................................................69

4-3-4:  ضرایب استاندارد شده ..........................................................................................................................................................70

4-3-5:  مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی ..............................................................................................................70

4-3-6:  مقدار کای دو ..........................................................................................................................................................71 

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

5-1:  مقدمه......................................................................................................................................................................82

5-2:  نتایج پژوهش....................................................................................................................................................................................82

5-3:  پیشنهادهای پژوهش......................................................................................................................................................88

5-3-1:  پیشنهادهای کاربردی.........................................................................................................................................................................................88

5-3-3:  پیشنهادها برای پژوهش های آتی....................................................................................................................................................89

5-4:  محدودیت­های پژوهش ..................................................................................................................................................................................................90

منابع و ماخذ..................................................................................................................................................99

پیوست­ها.........................................................................................................................................................................103 

(2-1): اثرات مثبت و منفی اقتصادگردشگری.................... ..........................................................................................................................32

(2-2): اثرات مثبت و منفی فرهنگی اجتماعی گردشگری.................... ...........................................................................................37

(2-3): چالش های گردشگری.................... .....................................................................................................................................................................39

(2-4): اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری.................... ....................................................................................................65

(3-1): ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش........................................................................................................................59

(3-2): ضریب آلفای کرونباخ..............................................................................................................................................................................................60

(4-1): وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان..................................................................................................................................................................64

(4-2): سمت پاسخ دهندگان..................................................................................................................................................................................................65

(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................................................................................................................66

(4-5): آزمون کلموگروف اسمیرنوف........................................................................................................................................................................... 67

(4-6): ضرایب رگرسیونی.......................................................................................................................................................................................................... 77

(4-7): مقایسه ی مدل پیشنهادی با مدل مستقل.............................................................................................................................................. 79

(4-8): کای دو....................................................................................................................................................................................................................................... 80 

(2-1): ارتباط بین پایداری و انواع گردشگری..................................................................................................................................................... 27

(2-2): اشکال مختلف منابع فرهنگی................................................................................... ........................................................................................ 35

(3-1): مدل مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار........................................................... ................................................ 61

(4-1): وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان ................................................................................................................................................................. 65

(4-2): سمت پاسخ دهندگان................................................................................................................................................................................................... 66

(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان................................................................................................................................................................ 67

(4-5): مدل مفهومی متغیرها .................................................................................................................................................................................................. 76

(4-6): ضرایب رگرسیونی متغیرها............................................................................................................................ ...................................................... 77

(4-7): ضرایب استاندارد شده متغیرها.......................................................................................................................................................................... 78

قیمت محصول : 9500 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

فرمت فایل : doc

حجم : 1681

صفحات : 143

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

چکیده:

محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر منطقه به شمار می آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یک روزه در سراسر جهان می باشد. که شکل گیری گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر اهمیت آن افزوده است. این افزایش تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی اجتماعی ناشی از بهره اقتصادی و تأثیرات ناشی از حضور گردشگران در محیط آسیب پذیر روستایی منجر به افزایش روز افزون توجه به مسائل پایداری توسعه در گردشگری روستایی گشته است.

با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار گردشگری روستایی در این پژوهش بر آنیم که ببینیم آیا می توان با استفاده از سرمایه اجتماعی موجود در بین ساکنان روستا، دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را تسهیل کرد و هزینه های لازم برای دستیابی به این هدف را کاهش داد.

در همین راستا روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصدی که در سال های اخیر با استقبال گسترده گردشگران رو به رو شده است اما متأسفانه به دلیل نبود برنامه ای منسجم برای توسعه پایدار گردشگری شاهد بروز آثار منفی اقتصادی و فرهنگی  بوده است، برای مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری بر طبق سرشماری سال 1390 ، 294 نفر بودند که از این تعداد،  170 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه بوده است و سوالات بر اساس طیف 5 تایی لیکرت سنجیده شدند. برای ارزیابی مدل پژوهش از               نرم افزارهای آماری لیزرل و SPSS استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی بین شاخص همکاری سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار وجود دارد. در مجموع از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری تأثیر دارد. 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی[1]، توسعه پایدار گردشگری[2]، روستای ابیانه[3] 


[1] Social Capital[2] Tourism Sustainable Development[3] Abyaneh village

مقدمه

در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود.(راتناسوونگچی[1]، 1998، 2) این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال 1980 به بعد در نوشتارهای توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه 1960 با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری (میزبان)،آغاز شد (چویی[2]، 2003، 7).  این روند در سال 1970 با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید.


[1] Rattanasuwongchai[2] Choi

بخشی از متن

سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی

بعضی شکل های سرمایه اجتماعی مانند سازمان های اولیاء و مربیان و یا اتحادیه های کارگری به طور رسمی سازمان یافته اند به نوعی که دارای مسؤولان مشخص، شرایط عضویت، وظایف، جلسات معین و مانند آن هستند. اما ترتیب دادن بازی های بسکتبال یا بازی های محل یا گروه هایی از دوستان که در یک رستوران غذا می خورند کاملا غیر رسمی است. هر دوی اینها شبکه هایی را تشکیل می دهند که ارتباط متقابل در آنها می تواند توسعه یابد و این ارتباطات می تواند نتایج خصوصی و عمومی متفاوتی را در بر داشته باشد (پوتنام، 2002، 12).

سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم

بعضی از شکل های سرمایه اجتماعی ، در هم پیچیده و چند رشته ای هستند، مثلا گروهی از کارکنان فولاد سازی که هر روز با هم در کارخانه کار می کنند. روزهای شنبه برای تفریح بیرون می روند و یکشنبه با هم به کلیسا می روند. اما سرمایه اجتماعی غیر متراکم نیز وجود دارد. این نوع سرمایه اجتماعی ، تقریبا رشته های نامرئی سرمایه اجتماعی است مثلا سلامی که افراد گاهی در صف سوپر مارکت با هم رد و بدل می کنند و یا روبه رو شدن احتمالی با شخص دیگری در آسانسور نوعی از سرمایه اجتماعی غیر متراکم را تشکیل می دهد. زیرا این شکل های کاملاً تصادفی از سرمایه اجتماعی می توانند شکل های خاصی از روابط دو جانبه را ترغیب کند. تجربه نشان داده است که فقط سرتکان دادن برای یک غریبه محبت را افزایش می دهد و موجب می شود که در هنگام بروز حادثه، دیگران به کمک ما بشتابند. به عبارت دیگر، پیوندی ظریف و تک رشته ای که از پیوند بین بستگان نزدیک متفاوت است، می تواند نمونه ای از شبکه اجتماعی غیر متراکم را تشکیل دهد ( پوتنام ، 2002، 12). 

فهرست موضوعات

صفحه

 

عنوان

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1

1-1-مقدمه

2

2-1-بیان مساله

3

3-1-اهمیت و ضرورت موضوع

4

4-1- گزاره‌های تحقیق

4

1-4-1-پرسش‌های اصلی

4

2-4-1-فرضیه‌های تحقیق

4

1-2-4-1-فرضیه‌های اصلی

4

2-2-4-1-فرضیه‌های فرعی

4

5-1-هدف‌های تحقیق

5

6-1-روش کلی تحقیق

5

7-1-قلمرو مکانی جامعه تحقیق

5

8-1-قلمرو زمانی تحقیق

5

9-1-روش‌های نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

5

10-1-روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده آنها

6

11-1-روش‌های تحلیل داده‌ها

6

12-1-موانع و محدودیت‌های تحقیق

7

13-1-چارچوب کلان نظری

8

14-1نقشه راه                                                          

9

15-1-شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

 

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

10

1-2- مقدمه

10

2-2-بخش اول: سرمایه اجتماعی

19

1-2-2-تاریخچه سرمایه اجتماعی

19

2-2-2- ماهیت سرمایه اجتماعی

21

3-2-2-انواع سرمایه اجتماعی

22

1-3-2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی

22

2-3-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم

22

3-3-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر

23

4-3-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته

24

5-3-2-2- سرمایه اجتماعی زنجیره ای

24

25

26

27

27

28

30

31

31

32

32

 

 

4-2-2- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی                                                                                   

5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی                                                                                                  

6-2-2- منابع سازنده سرمایه اجتماعی

7-2-2-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی

8-2-2-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی

1-8-2-2-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی

2-8-2-2- اثرات منفی سرمایه اجتماعی

9-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی

1-9-2-2- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن

2-9-2-2- نظریه بوردیو

3-9-2-2- نظریه رابرت دی پوتنام                                   

 

33

3-2-بخش دوم: توسعه پایدار گردشگری

34

36

1-3-2-ابعاد توسعه پایدار

2-3-2- اصول گردشگری پایدار

38

40

42

3-3-2-ابعاد گردشگری پایدار                               

4-2- بخش سوم : رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی

5-2- پیشینه تحقیق

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

45

1-3- مقدمه

45

2-3- روش تحقیق

45

3-3- جامعه آماری و ویژگی‌های آن

45

4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری

46

5-3- متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

47

6-3- سوالات و فرضیات تحقیق

47

7-3- ابزار گردآوری داده‌ها

47

8-3- تخصیص سوالات پرسش نامه

48

9-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها

48

1-9-3- روایی پرسش نامه

49

2-9-3- پایایی پرسش نامه

49

1-2-9-3- ضریب آلفای کرونباخ

50

10-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

50

1 -10-3-آزمون رگرسیون خطی ساده با‌ نرم افزار SPSS19

50

2-10-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول با‌نرم افزار LISREL8.8

51

3-10-3-تحلیل مدل معادلات ساختاری با‌نرم افزار LISREL8.8

52

4-10-3-شاخص‌های نکوئی‌برازش

53

11-3-جمع بندی فصل سوم

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

54

1-4-مقدمه

54

2-4-آمارتوصیفی

54

1-2-4-تحلیل وضعیت جامعه پاسخ گویان تحقیق

55

1-1-2-4-جنسیت

55

2-1-2-4- سن  

56

3-1-2-4-فعالیت اصلی

57

4-1-2-4- تحصیلات

59

5-1-2-4- فعالیت در بخش گردشگری

60

6- 1- 2-4- میزان در آمد حاصل از گردشگری

61

7-1- 2-4-نوع فعالیت در بخش گردشگری

63

3-4- آمار استنباطی

63

1-3-4-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

63

2-3-4- آزمون فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده

65

3-3-4- رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

66

4-3-4- تحلیل عاملی تاییدی  گویه‌ها و شاخص‌های پژوهش

82

5-3-4- سهم و رتبه هرشاخص و الویت بندی آنها

82

6-3-4- مدل سازی معادلات ساختاری

84

7-3-4- برازش مدل مفهومی پژوهش

84

8-3-4- مدل مفهومی پژوهش بعد از‌بررسی

85

9-3-4- پاسخ به فرضیه‌های  اصلی پژوهش‌بر‌اساس روش معادلات ساختاری

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

86

1-5-مقدمه

86

2-5-بررسی نتایج فرضیه‌ها و آزمون‌های آماری

86

1-2-5-بخش اول: نتایج مرتبط با‌ سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه

87

2-2-5-بخش دوم : نتایج مرتبط با‌ توسعه پایدار در روستای ابیانه

87

3-2-5-بخش سوم: نتایج مرتبط با‌ رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

87

3-5-بررسی نتایج فرضیات فرعی پژوهش

87

4-5- -بررسی نتایج فرضیه اصلی

89

5-5-نتیجه گیری نهایی

89

6-5-جنبه‌های نوآوری پژوهش

91

7-5-محدودیت‌های تحقیق

91

8-5-ارائه پیشنهادبه مدیران‌بر‌مبنای یافته‌های تحقیق

91

9-5-ارائه پیشنهادها‌برای تحقیقات آتی

92

6- منابع و مآخذ

93

7- پیوست‌ها

i

1-7- پرسش نامه های پژوهش  

v

2-7-خروجی نرم افزارهای آماری SPSS  و LISREL

قیمت محصول : 9000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی )

پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی )

فرمت فایل : doc

حجم : 23752

صفحات : 245

گروه : فنی و مهندسی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی)در 245 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

   

فصل اول :  طرح  مسئله 

1-1-‌ ضرورت طرح پروژه......................................................................................................................1

1-2- روش مطالعه و تحقیق...................................................................................................................2

1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه...............................................................................................2

1-4- تعریف پروژه..................................................................................................................................2

فصل دوم : شناخت

 -1-2مقدمه...............................................................................................................................................4

-1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر...........................................4

 -2-1-2نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر...........................................4

 -2-2اقامت...............................................................................................................................................5

 -1-2-2بررسی تاریخ اقامت...................................................................................................................5

 -2-2-2تعریف اماکن اقامتی (موقت) ..................................................................................................6

 -3-2-2بررسی در سطح ایران................................................................................................................6

-3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی...............................................................................................6 

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

-1-3-2 ساباط..........................................................................................................................................6

-2-3-2کاربات........................................................................................................................................6

 -3-3-2کاروانسرا....................................................................................................................................7 

2-3-4-  دسکره یا مهمانخانه.................................................................................................................7

-5-3-2 نتیجه گیری.................................................................................................................................7

 -4-2فضای باز.........................................................................................................................................7

 -1-4-2تعریف فضای باز.......................................................................................................................7

 -2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری................................................................................................8

 -5-2فضای سبز.......................................................................................................................................9

 -1-5-2تعاریف فضای سبز شهری........................................................................................................9 

 -2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری...............................................................................................10

-3-5-2نتیجه گیری................................................................................................................................10

 -6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری....................................................................................10

 -7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی.........................................................................................................11

 -1-7-2طبقه بندی کلاوسون...............................................................................................................11

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند...............................................................11

 -2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند......................................................................11

-3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون....................................12

 -8-2تعریف پارک................................................................................................................................14

 -1-8-2انواع پارکها.............................................................................................................................14 

 -2-8-2طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها.....................................................................................15

-3-8-2طبقه بندی پارکهای شهری.......................................................................................................16

 -1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی....................................................................................16

 -2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله.............................................................................................16

-3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه.............................................................................................16

 -4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه............................................................................................17

 -4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور...............................................17

 -1-4-8-2پارک محله ای....................................................................................................................17

 -2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری...............................................................................................18

 -3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ......................................................................18  

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل................................................18

 -5-4-8-2کمربندهای سبز..................................................................................................................18

-9-2سیر تحول معماری منظر..............................................................................................................19

 -1-9-2باغ‌های دوران باستان..............................................................................................................19

 -2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15) ...............................................................................20

-3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17) ..............................................21

 -4-9-2باغ و پارک در قرن 18..........................................................................................................22

-5-9-2پارک در قرن 19......................................................................................................................23

-6-9-2پارک در قرن 20......................................................................................................................24

 -7-9-2نتیجه‌گیری................................................................................................................................24

 -10-2باغسازی.....................................................................................................................................24

 -1-10-2تعریف باغ.............................................................................................................................24

 -2-10-2انواع باغ و ویژگیهای آن......................................................................................................25

-3-10-2 باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها.........................................................................................26

 -4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری.........................................................................................27

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -11-2خاور دور...................................................................................................................................31

 -12-2معرفی باغسازی در ایران..........................................................................................................34

-1-12-2 باغسازی دوره صفویه..........................................................................................................34

 -2-12-2نمونه های باغهای ایران.......................................................................................................34

 -13-2خصوصیات باغ ایرانی.............................................................................................................45

 -1-13-2هندسه باغ ایرانی..................................................................................................................47

 -2-13-2ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی..........................................................47

 -3-13-2سایر خصوصیات باغ ایرانی...............................................................................................48

 -4-13-2آب در باغ.............................................................................................................................49

 -5-13-2گیاهان در باغ ایرانی.............................................................................................................52

-6-13-2پوشش گیاهی باغهای ایرانی.................................................................................................53

 -14-2مباحث نظری....................................................................................................................54

 -1-14-2اوقات فراغت...............................................................................................................54

 -2-14-2تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت..................................................................................54 

-3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر........................................................55

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -4-14-2نقش و كاركرد اوقات فراغت.......................................................................................56

 -5-14-2آثار و نتایج اوقات فراغت...........................................................................................56

-15-2تفریح و تفرج...................................................................................................................57

 -1-15-2تعریف واژه تفریح................................................................................................................57

 -2-15-2تعریف تفرج.........................................................................................................................58

 -3-15-2منابع تفرجگاهی....................................................................................................................58

 -4-15-2پیش بینی تقاضای تفرجگاهی.......................................................................................58

 -5-15-2رابطه جمعیت و تفرج..........................................................................................................59

 -6-15-2الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی................................................................................60

 -16-2توریسم و جهانگرد...........................................................................................................61

 -1-16-2تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ....................................62

 -2-16-2توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت.............................................................63 

-1-2-16-2تئوریهای جهانگردی.................................................................................................63

 -4-16-2اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان...............................................................................64

 -5-16-2ارزشهای فرهنگی و جهانگردی...........................................................................................65

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -6-16-2ارزشهای اقتصادی و جهانگردی.........................................................................................65

 -7-16-2بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف....................................................................66

 -8-16-2اهداف توسعه جهانگردی.....................................................................................................67

 -9-16-2موانع توسعه جهانگردی.......................................................................................................67

 -10-16-2جهانگردی پایداری و توسعه آن......................................................................................68

 -11-16-2نتایج...................................................................................................................................69 

فصل سوم :  مطالعات پایه

بررسی استان خراسان..................................................................................................................70 -1-3 

 -1-1-3پیشینه تاریخی.........................................................................................................................70

-2-3 جغرافیای طبیعی خراسان.............................................................................................................71

-1-2-3 موقعیت....................................................................................................................................71

-2-2-3 پستی وبلندیها......................................................................................................................  72

-3-3 آب و هوای استان خراسان.........................................................................................................72

بادها...........................................................................................................................................73-1-3-3

-2-3-3 تنوع آب و هوایی استان خراسان............................................................................................74

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -4-3تقسیمات كشوری........................................................................................................................74

 -5-3جمعیت استان..............................................................................................................................75 

 -1-5-3جمعیت و اهمیت آن  ............................................................................................................75

 -2-5-3رشد جمعیت............................................................................................................................76

 -3-5-3تراكم جمعیت.........................................................................................................................77

 -4-5-3سواد.........................................................................................................................................77

 -5-5-3زمینه های اشتغال....................................................................................................................77

 -6-5-3مسكن.....................................................................................................................................78

صنایع دستی............................................................................................................................78 -7-5-3  

..............................................................80 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -6-3

بناهای یادبود تاریخی..................................................................................................................82 -7-3

بناهای یادبود مذهبی....................................................................................................................82 -8-3

فرهنگ و هنر................................................................................................................................83 -9-3

معرفی چند بنای تاریخی مشهد................................................................................................84 -10-3

بررسی کلان شهر مشهد............................................................................................................86 -11-3

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

................................................................................................. 86 تاریخچه شکل گیری شهر -1-11-3

موقعیت جغرافیایی .................................................................................................................88  -12-3

جهت و نوع توسعه شهر...................................................................................................88  -1-12-3

 ............................................................................89 عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -2-12-3 

 مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی....................................................................................92 -13-3

 اقلیم.......................................................................................................................................93   -14-3

   دمای هوا ...........................................................................................................................93-1-14-3

 تابش آفتاب........................................................................................................................94  -2-14-3

 میزان بارندگی.....................................................................................................................95-3-14-3

 رطوبت نسبی.......................................................................................................................95-4-14-3

 وزش باد...............................................................................................................................95-5-14-3

 توصیه های اقلیمی..............................................................................................................96 -6-14-3

 نقش شهر مشهد در استان خراسان........................................................................................96 -15-3

 وضعیت فرهنگی .....................................................................................................................97-16-3

 پوشش گیاهی...........................................................................................................................98-17-3

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 بررسی‌های جمعیت شهر مشهد.............................................................................................99 -18-3

 تعداد جمعیت و میزات رشدآن........................................................................................99 -1-18-3

ترکیب جنسی و سنی جمعیت.........................................................................................100 -2-18-3

توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن.................................................................................100 -19-3

 تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن..............................................................................101-1-19-3

عوامل افزایش زائر و مسافر.............................................................................................102  -2-19-3 

  بررسی روند توریسم در مشهد.............................................................................................102-20-3

102 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن............................................................................ -1-20-3

 بررسی خصوصیات توریسم در مشهد............................................................................103 -2-20-3

 نوسان تعداد مسافران و زائران.........................................................................................105 -3-20-3

 پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395.....................................................................106-4-20-3

 پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری........................................................107-5-20-3

بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد........................................................................107 -21-3

 کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد.......................................................................108-22-3

 معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد......................................................108 -23-3

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 جاذبه های توریستی شهر مشهد............................................................................................108-24-3

 نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد.......................................................................109 -25-3

نگاهی به تاریخ شاندیز...........................................................................................................111-26-3

 ساختار شهری شهر شاندیز................................................................................................112-1-26-3

 -2-26-3منظر و ارتباط فضایی......................................................................................................113 

 -3-26-3ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.................................................................................114

 سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.......................................................................116 -4-26-3

 تنگناها و محدودیت‌ها.......................................................................................................117-5-26-3

 فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی....................................................................................117-6-26-3

 فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری...............................................................................117-7-26-3

 فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج.............................................................................................118-8-26-3

 امکانات و قابلیت‌ها...........................................................................................................119-9-26-3

 تهیه طرح‌های ویژه گردشگری.......................................................................................119-10-26-3

مشکلات و محدودیت‌ها................................................................................................119 -11-26-3  

 توان‌ها و قابلیت‌‌ها...........................................................................................................120-12-26-3

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران..............121 منابع و جاذبه‌های گردشگری : -27-3

 ترکیب گردشگران...................................................................................................................122-28-3

 الگوها و رفتارهای گردشگری...............................................................................................123-29-3

 طرح‌های توسعه......................................................................................................................124-30-3

فصل چهارم :  مطالعات تکمیلی

 گردشگری به عنوان یک سیستم................................................................................................127-1-4

  عناصر اصلی سیستم گردشگری..............................................................................................128-2-4

اصول بین المللی گردشگری....................................................................................................130 -3-4

بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران............................................................134 -4-4

 طرح توسعه ملی گردشگری ایران............................................................................................135-5-4

 انواع گردشگری........................................................................................................................135-6-4

 گردشگری روستایی..................................................................................................................137-7-4

 گردشگری شهری......................................................................................................................138-8-4

 گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ...................................................................................140 -9-4

 گردشگری پایدار....................................................................................................................143-10-4

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 اصول گردشگری پایدار.........................................................................................................144-11-4

 گردشگری فرهنگی.................................................................................................................145-11-4

 اکوتوریسم..............................................................................................................................147-12-4

 گردشگری و تكنولوژی..........................................................................................................148-13-4

 انواع جاذبه ها گردشگری......................................................................................................152-14-4

 شاخصهای کیفی طراحی منظر...............................................................................................154-15-4

طراحی محیط و منظر........................................................................................................154 -1-15-4

 -2-15-4برنامه‌ریزی تفرجی.............................................................................................................155

 -3-15-4بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها......................................................................156

-4-15-4پوشش گیاهی.....................................................................................................................156

 -5-15-4پوشش گیاهی منطقه.........................................................................................................158

 -6-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)..............................................................158

 -7-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)...................................................................160

 -8-15-4بافت...................................................................................................................................161

 -9-15-4معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت..................................................................161

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -10-15-4ترکیب عملکردی درختان..............................................................................................162

 -16-4گذرها در طراحی سایت........................................................................................................162

-17-4 آب در طراحی سایت.............................................................................................................164

 -18-4«آب» در طراحی فضای سبز..................................................................................................164

 -19-4اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی....................................................................165

 -20-4نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب..............................................................................166

 ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی...........................................................................167-21-4

 تکنیک‌‌های استفاده از آب......................................................................................................168-22-4

 مبلمان و المان‌های سایت..................................................................................................... 170-23-4

نتیجه‌گیری...............................................................................................................................172 -24-4

فصل پنجم :  ضوابط طراحی منظر

 -1-5ضوابط طراحی پارک و فضای سبز........................................................................................173

 -1-1-5ضوابط شهرسازی.............................................................................................................. 173

 -2-1-5ضوابط اجرایی....................................................................................................................173

-3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی................................................................................................173

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -2-5تعیین ابعاد و اندازه فضاها......................................................................................................174

 -3-5ضوابط گذرها..........................................................................................................................174

 -4-5ضوابط کف سازی ...................................................................................................................175

 -5-5ضوابط تجهیزات .....................................................................................................................181

 -6-5بخش خدماتی .........................................................................................................................186

 -1-6-5رستوران مجموعه.................................................................................................................186

-2-6-5 اغذیه ...................................................................................................................................187

 -3-6-5تریا .......................................................................................................................................187

 -4-6-5چایخانه ................................................................................................................................187

 -5-6-5فضاهای لازم  چایخانه‌ سنتی...............................................................................................188

-6-6-5 رستوران سنتی .....................................................................................................................188

-7-6-5 كیوسكهای فروش تنقلات ..................................................................................................189

-8-6-5نگهبانی و اطلاعات ..............................................................................................................190

 -9-6-5سرویسها .............................................................................................................................190

-10-6-5 پاركینگ ...........................................................................................................................190

 

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

 -11-6-5اداری.................................................................................................................................191

-7-5 بخش فرهنگی ..........................................................................................................................192

-1-7-5  حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی .........................................................192

-2-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری .......................................................................194

-3-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری..........................................................................194

-8-5 درك ارزشهای بصری مناظر...................................................................................................195

 -1-8-5پوشش گیاهی مجموعه....................................................................................................... 195

 -2-8-5ارزیابی پوشش گیاهی .........................................................................................................196

 -3-8-5طراحی مبلمان در فضای سبز..............................................................................................198

 -4-8-5سكوهای نشیمن در فضای سبز...........................................................................................199

-5-8-5 تدوین برنامه فیزیکی ..........................................................................................................200

 

 

 

 

 

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

فصل ششم :    مطالعات تطببقی

نمونه‌ پارک‌های داخلی..................................................................................................................203 -6

-1-6 باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) .......................................................................................203

-2-6 طراحی فضاهای عمومی و بناها................................................................................................204

-3-6 حرکت آب................................................................................................................................207

-4-6 مصالح........................................................................................................................................208

-5-6 پارک گلدن گیت......................................................................................................................210

-6-6 باغ‌ها..........................................................................................................................................212

-7-6 یادبودها.....................................................................................................................................214

مجسمه ها و المانها ..................................................................................................................217 -8-6

فصل هفتم :  مطالعات کالبدی

7-1- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن ...........................................................................................218

7-1-1مشخصات سایت......................................................................................................................218

7-1-2- محل قرار گیری سایت..........................................................................................................218

7-1-3- آنالیز سایت انتخابی...............................................................................................................218

7-1-4- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) .................................................................................219

 

فصل هشتم :  فرآیند طراحی پروژه

 -1-8چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی  طرح )...................................................229

 اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح....................................................229-2-8

 تعریف فضا و درک فضایی1............................................................................................ 229 -1-2-8

 زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) ................................231 -2-2-8

 شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران.................................................................234 -3-8

 شکل گیری ساختار و ایده .....................................................................................................236 -4-8

-1-4-8 نقش ایده در طراحی ...........................................................................................................237

 نقش ایده در طراحی تفرجگاه............................................................................................238 -2-4-8

 در جستجوی ایده.................................................................................................................239-3-4-8

 شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران..................................................................240-5-8

 نتیجه گیری................................................................................................................................241-6-8

 اصول و مبانی نظری پروژه....................................................................................................242-1-6-8

 آنالیز ایده اصلی....................................................................................................................243-2-6-8

منابع و ماخذ .......................................................................................................................................244

فصل نهم :  معرفی طرح

 

 

فصل اول: طرح مسأله

1-1-‌ ضرورت طرح پروژه

1-2- روش مطالعه و تحقیق

1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه

1-4- تعریف پروژه

1-1- ضرورت طرح پروژه

نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به
ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی ),

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

فرمت فایل : doc

حجم : 23737

صفحات : 246

گروه : شهرسازی

توضیحات محصول :

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران


نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به عوامل مختلف و گوناگونی بستگی دارد که باعث رهنمون ساختن پیشرفت هر چه بیشتر آن می‌گردد. حرکت در جهت فرهنگ‌سازی و برآورد کردن نیازهای مرتبط با آن یکی از اهداف کلان شهرهای ماست که این اهداف را نیز می‌توان اکنون جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت. این فرهنگ‌سازی‌ها در ابعادی خاص و به منظور پیشبرد اهداف خاصی در شهرها صورت می‌گیرد. بحث توریسم و اقامتگاه‌های موردنیاز آنها با توجه به موقعیت مناطق جدید شهری امری مهم و غیر قابل انکار است. خلق فضاهای توریستی- اقامتی در قالب گردشگاه با تمام امکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع به خودی خود می‌تواند کششی قابل توجه برای مخاطبانی باشد که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند زمانی را در چنین محیط‌هایی بگذرانند.

نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر :

در چند دهه اخیر با بروز انواع مسائل زیست محیطی و روشن شدن ضرورت‌های حفاظت محیط زیست و سیر به سوی پایداری، تأکید می‌شود که تنظیم محیط برای یک زندگی مطلوب نه فقط حق انسان، بلکه حق انواع حیات است (مک هارت 1375) و توجه به همین جنبه بوده است که طراحی منظر را در دهه‌های اخیر به شدت با برنامه‌ریزی کاربری زمین و اکولوژی منظر متصل ساخته است.

«طراحی منظر عبارت است از فرآیند آگاهانه سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و ایجاد تغییرات کالبدی- فضایی در منظر که شامل سازمان‌دهی عملکردی و بصری مکان‌ها می‌گردد. به طوری که نتیجه حاصل در مجموع تعادل طبیعی محیط زیست را بر هم نزند».

نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر[1]:

نگرش‌های اساسی در رابطه انسان و طبیعت که به منظر مربوط می‌شود، حاصل دو جهان‌بینی متضاد نسبت به جهان هستی است. اولی دیدگاهی است که انسان را تابع طبیعت و دومی انسان را حاکم بر آن فرض می‌نماید. دیدگاه اول به مفهوم وابستگی و پیوستگی همه چیز در طبیعت است و انسان نیز به عنوان جزئی از آن، همبستگی متقابلی با طبیعت دارد. در دیدگاه دوم، انسان در مرکز جهان ایستاده تا از آن بهره‌‌برداری و محافظت کند.


[1] . مقاله بررسی تحولات اندیشه‌های مؤثر بر شکل‌گیری اصول طراحی منظر شهر در قرن 20 نوشته: شهرزاد فریادی

نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی  

ساباط :

ساباط به کلیه بناهایی که به منظور آسودن بپا می شده ، چه در شهر و چه در بیرون از آن؛ اطلاق می شده است . در شهرهای جنوبی  ایران هنوزهم این واژه درست در جای خود به کار می رود ولی امروز ساباط را به طور اخص برای بنای سرپوشیده کوچکی به کار می برند که بر روی جاده های بیرون شهر و یا کنار آنها ساخته شده و منحصر است به چند تختگاه و یک آب انبار و گاهی یک یا دو اتاق کوچک که تنها می توان به منظور رفع خستگی و اندکی آسودن پس از پیمودن راه خسته کننده آن را مورد استفاده قرار داد . 

 کاربات :

کاربات چنانکه پیداست خانه کاروان است ؛ و پیش از اسلام به جای کاروانسرا به کار می رفته و آن نیز مانند رباط دارای اطاق و حوض و یا پایاب است؛ و گاهی فقط دو یا سه اطاق دارد؛  و نمونه آن در آبادیهای کنار شاه راه کهن فارس خودنمایی می کند. 

 کاروانسرا  :

به رباطهای بزرگ و جامع کاروانسرا می گویند ؛ چه در شهر و چه در بیرون از آن باشد.کاروانسرا علاوه بر اطاق و ایوان دارای باره بند و طویله و انبار است، و اغلب ورودی آن را بازار کوچکی به نام علاف خانه تشکیل می دهد؛ و بر روی سر دران چند اطاق پاکیزه قرار گرفته که به کاروانسرا اختصاص دارد .

دسکره یا مهمانخانه :

در کنار شهرهای نامی و آباد ، به ویژه پایتختها، کاروانسراهای بزرگ و زیبا و با شکوهی دیده می شود که بیشتر آنها مهمانخانه بوده است،  و پادشاهان وامیران و فرمانروایان مهمانان نامدار و گرامی خود را در آنجا پذیرایی می کردند از جمله مهمانخانه بزرگ شاه عباسی در کاشان و کاروانرای مادرشاه (جای مهمانسرای شاه عباسی) اصفهان و کاروانسرای وزیر در قزوین است . 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

 

فصل اول :  طرح  مسئله 

1-1-‌ ضرورت طرح پروژه......................................................................................................................1

1-2- روش مطالعه و تحقیق...................................................................................................................2

1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه...............................................................................................2

1-4- تعریف پروژه..................................................................................................................................2

فصل دوم : شناخت

 -1-2مقدمه...............................................................................................................................................4

-1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر...........................................4

 -2-1-2نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر...........................................4

 -2-2اقامت...............................................................................................................................................5

 -1-2-2بررسی تاریخ اقامت...................................................................................................................5

 -2-2-2تعریف اماکن اقامتی (موقت) ..................................................................................................6

 -3-2-2بررسی در سطح ایران................................................................................................................6

-3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی...............................................................................................6 

-1-3-2 ساباط..........................................................................................................................................6

-2-3-2کاربات........................................................................................................................................6

 -3-3-2کاروانسرا....................................................................................................................................7 

2-3-4-  دسکره یا مهمانخانه.................................................................................................................7

-5-3-2 نتیجه گیری.................................................................................................................................7 

 -4-2فضای باز.........................................................................................................................................7

 -1-4-2تعریف فضای باز.......................................................................................................................7  

 -2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری................................................................................................8 

 -5-2فضای سبز.......................................................................................................................................9

 -1-5-2تعاریف فضای سبز شهری........................................................................................................9 

 -2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری...............................................................................................10

-3-5-2نتیجه گیری................................................................................................................................10

 -6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری....................................................................................10

 -7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی.........................................................................................................11

 -1-7-2طبقه بندی کلاوسون...............................................................................................................11

 -1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند...............................................................11

 -2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند......................................................................11

-3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون....................................12

 -8-2تعریف پارک................................................................................................................................14

 -1-8-2انواع پارکها.............................................................................................................................14 

 -2-8-2طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها.....................................................................................15

-3-8-2طبقه بندی پارکهای شهری.......................................................................................................16

 -1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی....................................................................................16

 -2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله.............................................................................................16

-3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه.............................................................................................16

 -4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه............................................................................................17

 -4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور...............................................17

 -1-4-8-2پارک محله ای....................................................................................................................17

 -2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری...............................................................................................18

 -3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ......................................................................18  

 -4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل................................................18

 -5-4-8-2کمربندهای سبز..................................................................................................................18

-9-2سیر تحول معماری منظر..............................................................................................................19

 -1-9-2باغ‌های دوران باستان..............................................................................................................19

 -2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15) ...............................................................................20

-3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17) ..............................................21

 -4-9-2باغ و پارک در قرن 18..........................................................................................................22

-5-9-2پارک در قرن 19......................................................................................................................23

-6-9-2پارک در قرن 20......................................................................................................................24

 -7-9-2نتیجه‌گیری................................................................................................................................24

 -10-2باغسازی.....................................................................................................................................24

 -1-10-2تعریف باغ.............................................................................................................................24

 -2-10-2انواع باغ و ویژگیهای آن......................................................................................................25

-3-10-2 باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها.........................................................................................26

 -4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری.........................................................................................27

 -11-2خاور دور...................................................................................................................................31

 -12-2معرفی باغسازی در ایران..........................................................................................................34

-1-12-2 باغسازی دوره صفویه..........................................................................................................34

 -2-12-2نمونه های باغهای ایران.......................................................................................................34

 -13-2خصوصیات باغ ایرانی.............................................................................................................45

 -1-13-2هندسه باغ ایرانی..................................................................................................................47

 -2-13-2ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی..........................................................47

 -3-13-2سایر خصوصیات باغ ایرانی...............................................................................................48

 -4-13-2آب در باغ.............................................................................................................................49

 -5-13-2گیاهان در باغ ایرانی.............................................................................................................52

-6-13-2پوشش گیاهی باغهای ایرانی.................................................................................................53

 -14-2مباحث نظری....................................................................................................................54

 -1-14-2اوقات فراغت...............................................................................................................54

 -2-14-2تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت..................................................................................54 

-3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر........................................................55

 -4-14-2نقش و كاركرد اوقات فراغت.......................................................................................56

 -5-14-2آثار و نتایج اوقات فراغت...........................................................................................56

-15-2تفریح و تفرج...................................................................................................................57

 -1-15-2تعریف واژه تفریح................................................................................................................57

 -2-15-2تعریف تفرج.........................................................................................................................58

 -3-15-2منابع تفرجگاهی....................................................................................................................58

 -4-15-2پیش بینی تقاضای تفرجگاهی.......................................................................................58

 -5-15-2رابطه جمعیت و تفرج..........................................................................................................59

 -6-15-2الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی................................................................................60

 -16-2توریسم و جهانگرد...........................................................................................................61

 -1-16-2تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ....................................62

 -2-16-2توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت.............................................................63 

-1-2-16-2تئوریهای جهانگردی.................................................................................................63

 -4-16-2اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان...............................................................................64

 -5-16-2ارزشهای فرهنگی و جهانگردی...........................................................................................65

 -6-16-2ارزشهای اقتصادی و جهانگردی.........................................................................................65

 -7-16-2بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف....................................................................66

 -8-16-2اهداف توسعه جهانگردی.....................................................................................................67

 -9-16-2موانع توسعه جهانگردی.......................................................................................................67

 -10-16-2جهانگردی پایداری و توسعه آن......................................................................................68

 -11-16-2نتایج...................................................................................................................................69 

فصل سوم :  مطالعات پایه

بررسی استان خراسان..................................................................................................................70 -1-3 

 -1-1-3پیشینه تاریخی.........................................................................................................................70

-2-3 جغرافیای طبیعی خراسان.............................................................................................................71

-1-2-3 موقعیت....................................................................................................................................71

-2-2-3 پستی وبلندیها......................................................................................................................  72

-3-3 آب و هوای استان خراسان.........................................................................................................72

بادها...........................................................................................................................................73-1-3-3

-2-3-3 تنوع آب و هوایی استان خراسان............................................................................................74

 -4-3تقسیمات كشوری........................................................................................................................74

 -5-3جمعیت استان..............................................................................................................................75 

 -1-5-3جمعیت و اهمیت آن  ............................................................................................................75

 -2-5-3رشد جمعیت............................................................................................................................76

 -3-5-3تراكم جمعیت.........................................................................................................................77

 -4-5-3سواد.........................................................................................................................................77

 -5-5-3زمینه های اشتغال....................................................................................................................77

 -6-5-3مسكن.....................................................................................................................................78

صنایع دستی............................................................................................................................78 -7-5-3  

..............................................................80 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -6-3

بناهای یادبود تاریخی..................................................................................................................82 -7-3

بناهای یادبود مذهبی....................................................................................................................82 -8-3

فرهنگ و هنر................................................................................................................................83 -9-3

معرفی چند بنای تاریخی مشهد................................................................................................84 -10-3

بررسی کلان شهر مشهد............................................................................................................86 -11-3

................................................................................................. 86 تاریخچه شکل گیری شهر -1-11-3

موقعیت جغرافیایی .................................................................................................................88  -12-3

جهت و نوع توسعه شهر...................................................................................................88  -1-12-3

 ............................................................................89 عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -2-12-3 

 مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی....................................................................................92 -13-3

 اقلیم.......................................................................................................................................93   -14-3

   دمای هوا ...........................................................................................................................93-1-14-3

 تابش آفتاب........................................................................................................................94  -2-14-3

 میزان بارندگی.....................................................................................................................95-3-14-3

 رطوبت نسبی.......................................................................................................................95-4-14-3

 وزش باد...............................................................................................................................95-5-14-3

 توصیه های اقلیمی..............................................................................................................96 -6-14-3

 نقش شهر مشهد در استان خراسان........................................................................................96 -15-3

 وضعیت فرهنگی .....................................................................................................................97-16-3

 پوشش گیاهی...........................................................................................................................98-17-3

 بررسی‌های جمعیت شهر مشهد.............................................................................................99 -18-3

 تعداد جمعیت و میزات رشدآن........................................................................................99 -1-18-3

ترکیب جنسی و سنی جمعیت.........................................................................................100 -2-18-3

توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن.................................................................................100 -19-3

 تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن..............................................................................101-1-19-3

عوامل افزایش زائر و مسافر.............................................................................................102  -2-19-3 

  بررسی روند توریسم در مشهد.............................................................................................102-20-3

102 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن............................................................................ -1-20-3

 بررسی خصوصیات توریسم در مشهد............................................................................103 -2-20-3

 نوسان تعداد مسافران و زائران.........................................................................................105 -3-20-3

 پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395.....................................................................106-4-20-3

 پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری........................................................107-5-20-3

بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد........................................................................107 -21-3

 کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد.......................................................................108-22-3

 معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد......................................................108 -23-3

 جاذبه های توریستی شهر مشهد............................................................................................108-24-3

 نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد.......................................................................109 -25-3

نگاهی به تاریخ شاندیز...........................................................................................................111-26-3

 ساختار شهری شهر شاندیز................................................................................................112-1-26-3

 -2-26-3منظر و ارتباط فضایی......................................................................................................113 

 -3-26-3ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.................................................................................114

 سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.......................................................................116 -4-26-3

 تنگناها و محدودیت‌ها.......................................................................................................117-5-26-3

 فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی....................................................................................117-6-26-3

 فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری...............................................................................117-7-26-3

 فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج.............................................................................................118-8-26-3

 امکانات و قابلیت‌ها...........................................................................................................119-9-26-3

 تهیه طرح‌های ویژه گردشگری.......................................................................................119-10-26-3

مشکلات و محدودیت‌ها................................................................................................119 -11-26-3  

 توان‌ها و قابلیت‌‌ها...........................................................................................................120-12-26-3

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران..............121 منابع و جاذبه‌های گردشگری : -27-3

 ترکیب گردشگران...................................................................................................................122-28-3

 الگوها و رفتارهای گردشگری...............................................................................................123-29-3

 طرح‌های توسعه......................................................................................................................124-30-3

فصل چهارم :  مطالعات تکمیلی

 گردشگری به عنوان یک سیستم................................................................................................127-1-4

  عناصر اصلی سیستم گردشگری..............................................................................................128-2-4

اصول بین المللی گردشگری....................................................................................................130 -3-4

بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران............................................................134 -4-4

 طرح توسعه ملی گردشگری ایران............................................................................................135-5-4

 انواع گردشگری........................................................................................................................135-6-4

 گردشگری روستایی..................................................................................................................137-7-4

 گردشگری شهری......................................................................................................................138-8-4

 گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ...................................................................................140 -9-4

 گردشگری پایدار....................................................................................................................143-10-4

 اصول گردشگری پایدار.........................................................................................................144-11-4

 گردشگری فرهنگی.................................................................................................................145-11-4

 اکوتوریسم..............................................................................................................................147-12-4

 گردشگری و تكنولوژی..........................................................................................................148-13-4

 انواع جاذبه ها گردشگری......................................................................................................152-14-4

 شاخصهای کیفی طراحی منظر...............................................................................................154-15-4

طراحی محیط و منظر........................................................................................................154 -1-15-4

 -2-15-4برنامه‌ریزی تفرجی.............................................................................................................155

 -3-15-4بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها......................................................................156

-4-15-4پوشش گیاهی.....................................................................................................................156

 -5-15-4پوشش گیاهی منطقه.........................................................................................................158

 -6-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)..............................................................158

 -7-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)...................................................................160

 -8-15-4بافت...................................................................................................................................161

 -9-15-4معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت..................................................................161

 -10-15-4ترکیب عملکردی درختان..............................................................................................162

 -16-4گذرها در طراحی سایت........................................................................................................162

-17-4 آب در طراحی سایت.............................................................................................................164

 -18-4«آب» در طراحی فضای سبز..................................................................................................164

 -19-4اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی....................................................................165

 -20-4نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب..............................................................................166

 ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی...........................................................................167-21-4

 تکنیک‌‌های استفاده از آب......................................................................................................168-22-4

 مبلمان و المان‌های سایت..................................................................................................... 170-23-4

نتیجه‌گیری...............................................................................................................................172 -24-4

فصل پنجم :  ضوابط طراحی منظر

 -1-5ضوابط طراحی پارک و فضای سبز........................................................................................173

 -1-1-5ضوابط شهرسازی.............................................................................................................. 173

 -2-1-5ضوابط اجرایی....................................................................................................................173

-3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی................................................................................................173

 -2-5تعیین ابعاد و اندازه فضاها......................................................................................................174

 -3-5ضوابط گذرها..........................................................................................................................174

 -4-5ضوابط کف سازی ...................................................................................................................175

 -5-5ضوابط تجهیزات .....................................................................................................................181

 -6-5بخش خدماتی .........................................................................................................................186

 -1-6-5رستوران مجموعه.................................................................................................................186

-2-6-5 اغذیه ...................................................................................................................................187

 -3-6-5تریا .......................................................................................................................................187

 -4-6-5چایخانه ................................................................................................................................187

 -5-6-5فضاهای لازم  چایخانه‌ سنتی...............................................................................................188

-6-6-5 رستوران سنتی .....................................................................................................................188

-7-6-5 كیوسكهای فروش تنقلات ....................................
ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مجموعه گردشگری سوران,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

نقش گردشگری در اقتصاد روستایی

نقش گردشگری در اقتصاد روستایی

فرمت فایل : doc

حجم : 3870

صفحات : 50

گروه : گردشگری و توریسم

توضیحات محصول :

نقش گردشگری در اقتصاد روستایی

مقدمه

مطابق یک فرضیه علمی معاصر ، سیر تکاملی نخستین میمونهای انسان نما ( اجداد انسان ) در حدود 4 میلیون سال پیش در آفریقا آغاز گردید . سپس ، میل دگر خواهی مهاجرت این میمونهای انسان نما را به آسیا و اروپا جایی که آنها تکامل خود را ادامه دادند ، منتقل نمودند آنهایی که در آفریقا باقی ماندند به روند تکاملی خود ادامه دادند و به صورت انسانهای امروزی درآمدند و سرانجام آنها به همه نقاط جهان مهاجرت کردند و جای همه میمونهای انسان نمای اولیه را گرفتند .

حدود 8/1 میلیون سال پیش دسته هایی از انسان های اولیه از راه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی به سرزمینی که امروز گرجستان است مهاجرت کردند . این انسانهای اولیه جزو اولین دوره های انسان راست قامت یا آخرین دوره ای پیش از آن یعنی انسان ماهر (ابزار ساز ) یا Homo Habilis
دسته بندی می شوند . حجم مغز انسانهای اولیه 900 سانتی متر مکعب بود در مقابل حجم مغز انسان امروزی که به طور متوسط 1350 سانتی متر مکعب است .

از خصوصیات این دسته گوشتخوار بودن است . چرا که در جایی مثل آسیای مرکزی و گرجستان
نمی شود مانند آفریقای آن زمان فقط با میوه ها و دانه های گیاهی زندگی کرد . سرزمینهای آسیای مرکزی دو فصل اصلی داشته است و در دوره ای از سال میوه و گیاهان به اندازه ی کافی در دسترس نبوده است .

در جایی به نام دمانیسی میان گرجستان و ارمنستان امروزی فسیل هایی از انسانها کشف شده است که طبق نظر محققین باید جزو این دسته از انسانها باشند . خود همین کشف به تنهایی از این نظر جالب است که نشان از مهاجرت انسانهای اولیه از آفریقا به سرزمین های آسیای مرکزی و روسیه دارد . یکی از این فسیلها نشان می دهد که دندانها در سنین نوجوانی او ریخته است ولی توانسته است که سالها پس از آن زندگی کند بطوری که موقع مرگ 40 ساله بوده است . نشانه ی این موضوع پوشانده شدن
سوراخ های دندان های ریخته شده بوسیله ی رشد بعدی آرواره است . خوب سوالی که حالا مطرح است اینست که در شرایطی که میوه و گیاهان در دوره ی طولانی از سال در دسترس نبوده اند و فقط با گوشت شکار می شد زندگی کرد ، این انسان چگونه توانسته است بدون دندان سالها زندگی کند ؟ نام این فسیل را پیرمرد گذاشته اند .

راه حلی که می تواند منطقی تر از بقیه باشد این است که افرادی در گروه به او کمک می کرده اند و این کمک در طول سالیان ادامه داشته است . یعنی اتفاقی نمی توانسته است باشد . این کشف کوچک نیست و نشان می دهد که پیوندهای فامیلی و قبیلگی پا به پای رشد انسانی بتدریج در حال شکل گرفتن بوده اند و تاریخی بسیار دورتر دارند . همانطور که اشاره کردم دورترین نشانه ها در انسان هموساپینس و انسان نئاندرتال دیده شده بود .

با توجه به این یافته ها می توان به این فکر کرد که انسان در تماتیش محصول یک تکامل تدریجی است و آنچه انسانیت ما نام دارد یکباره شکل نگرفته است و ریشه های انسانی ما بیشتر از آنچه به نظر می آید با طبیعت درآمیخته است .

 

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود
برچسب

نقش گردشگری در اقتصاد روستایی گردشگری در اقتصاد روستایی


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
نقش گردشگری در اقتصاد روستایی,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری

پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری

فرمت فایل : doc

حجم : 195

صفحات : 17

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری

 

مقدمه

مراكز شهری به علت دارا بودن جاذبه های تاریخی و فرهنگی، غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند. شهرها با جاذبه های متنو شامل: موزه ها، بناهای یاد بود، سالن های تئاتر، استادی وم های ورزشی، پارك ها، شهربازی، مراكز خرید، مناط با معماری تاریخی و مكان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور، جاذب گردشگران بسیاری هستند. بنابراین، حجم زیادی از امكانات گردشگری نظیر: محل سكونت، سرو غذا، ارتباطات حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری، در شهرها واقع اند كه بازدید كنندگان از مناط اطراف، و خود شهر، از آن ها استفاده می كنند مپاپلی یزدی و سقایی امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساكنان خود را تامین كنند مدیریت شهری دارای تشكیلات وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری و هم چنین رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسكن، كاربری زمین، تفریا، فرهنگ، اقتصاد، تاسیسات زیربنایی و امثال آن ها بر عهده دارد. هدف مدیریت شهری، ارتقای شرایط كار و زندگی جمعیت ساكن، در قالب اقشار و گروه های مختلت اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از مدیریت شهری باید برای شهر برنامه ریزی كند، فعالیت های : محیط كالبدی است (سعیدنیا) شهری را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت كند و حتی برای انجام بهینه امور انگیزه ایجاد كند انجام چنین مواردی به آگاهی از اصول مدیریت، برنامه ریزی، ارتباطات، انگیزش، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت و كنترل باز می گردد.

سازمان گردشگری در بیانیه ی مانیل،گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی كرده است. شهرها یكی از پربیننده ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می آیند كه هر ساله پذیرای میلیون ها نفر گردشگرند . مدیریت گردشگری اكنون به فعالیتی مهم بدل گشته است كه جریان كارها، اقدام های اجتماعی و تغییرات

فضایی فراوانی را به ویژه در كشورهای اروپایی شكل می دهد مكازس، 31:3113 . همه كشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته ها پذیرفته اند كه هر توسعه ای تنها با برنامه ریزی امكان پذیر است. این موضوع ، به خصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیش تر اهمیت می یابد. توسعه گردشگری پایدار، به دلیل اهمیت آن و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی كه به همراه دارد، بدون برنامه ریزی امكان پذیر نخواهد بود. به طور كلی برنامه ریزی قادر است نقش كلیدی در حل تضادهایی كه این توسعه می تواند ایجاد نماید، ایفا كند. توسعه گردشگری از ی سو می تواند آثار و منافع مثبت اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و حتی زیست محیطی در جامعه ی گردشگر پذیر داشته باشد و از سوی دیگر، آثار منفی در ابعاد مختلت، به خصوص در بعد زیست محیطی، به دنبال داشته باشد. ایجاد تعادل در این زمینه به گونه ای كه آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند اتخاذ سیاستهای اصولی از طری فرآیند برنامه ریزی و مدیریت است. مدیریت گردشگری خصوصا گردشگری پایدار در بسیاری از كشورها، به منزله نمادی از هویت فرهنگی، طبیعی، انسانی از بخش های مهم اقتصادی محسوب می شود. از این رو، پایداری در گردشگری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در حركت به سوی استفاده از جاذبه های گردشگری مطاب با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آینده است مموایی هشتجین و پژوهش حاضر به دنبال بررسی و سنجش متغیرهای ضروری عملكرد مدیریت شهری در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری است، تا با ارزیابی این متغیرها، عملكرد مدیریت شهر كرمانشاه، در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری بررسی گردد و راهكارهای عملی در جهت بهبود وضع موجود و در نتیجه ی توسعه شهر ارائه شود. هدف، شناسایی نكات و عواملی است كه در ارتباط با عملكرد مدیریت شهری، در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری، آثار مثبت دارند. یافته های پژوهش حاضر می تواند مدیران شهری را در با بردن سطا توسعه پایدار گردشگری شهری و افزایش رضایت محلی و هم چنین رضایت گردشگران با كم ترین آسیب محیطی، یاری رساند


چكیده

امروزه مدیریت شهری تحول یافته است . شهرها برای رفاه و آسایش بیش تر شهروندان مدیریت می شوند. مدیریت شهری، نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری، به عهده دارد. این موضو ، به خصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیش تر اهمیت می یابد. شهرها به علت دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، از مقاصد گردشگری محسوب می شوند. توسعه گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، ایجاد تعادل در این زمینه، به گونه ای كه آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند اتخاذ سیاستهای مدیریتی قوی است. بنابراین، پایداری در گردشگری شهری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی است تا استفاده از جاذبه های گردشگری، مطاب با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان باشد. هدف مقاله ی حاضر، بررسی متغیرهای ضروری عملكرد مدیریت شهری، در ارتباط با توسعه گردشگری پایدار شهری در شهر كرمانشاه است. نتایج حاكی از آن است كه بین مدیریت یک پارچه شهری و همكاریهای متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگتر باشد و ارتباطات بیش تر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود، به همان اندازه امكان دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری بیش تر خواهد شد.

واژگان كلیدی

مدیریت، توسعه پایدار، گردشگری شهری، كرمانشاه

قیمت محصول : 10500 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری پایان نامه مدیریت شهری دستیابی به توسعه پایدار گردشگری ایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری,

تاريخ : دوشنبه 11 اسفند 1399 | <-PostTime-> | نویسنده : ساجدی | بازدید : <-PostHit->

پایان نامه نقش گردشگری در توسعه روستایی

پایان نامه نقش گردشگری در توسعه روستایی

فرمت فایل : doc

حجم : 214

صفحات : 48

گروه : جغرافیا

توضیحات محصول :

پایان نامه نقش گردشگری در توسعه روستایی

مقدمه

امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته اند وضعیت خویش را تا حد در خور توجهی بهبود بخشیده وبسیاری از مشکلات خود را از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه وکمبود درامد ارزی را پوشش دهند.(رضوانی1374)

 گردشگری روستایی به عنوان یکی از بخشهای مهّم گردشگری بسیار مورد توجه قرار گرفته  است ودر فرایند جهانی شدن اهمیت روزافزونی یافته است. این بخش از گردشگری علاوه بر حفظ ارزش ها . باورها.رسوم باستانی با ایجاد فرصتهای برای اشتغال وکسب ودرامد برای ساکنین محلی وتوسعه ساختارهای زیربنایی امکان توسعه پایدار ویک پارچه روستایی را فراهم میکند.

امروزه اهمیّت صنعت کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه روستایی کم رنگ تر شده است. و از طرف دیگر رشد فزاینده جمعیّت افزایش بهره برداری ها وکاهش منابع طبیعی و در نتیجه تهدید محیط زیست انسانی جوامع روستایی را برای ادامه حیات و تداوم رشد خود بر منابع درآمدی دیگری را داشته باشد. (باباخان زاده 1389)

کشور ایران از نظر منابع طبیعی جز ده کشور برتر دنیا به شمار می رود. که می تواند از اثرات حاصل ازگردشگری در کاهش مشکلات بیکاری و درآمد اقتصادی بهره مند شود اما بر اساس آمارها ایران از این فرصت بهره کافی را نبرده است به طوری که در میان کشورهای اسلامی رتبه دهم را دارا می باشد.(ابوالحسن نژاد 2- 1382 )

سرعین به لحاظ موقعّیت جغرافیایی وطبیعی خود از شمال و شمال غرب به کوههای سر به فراز کشیده سبلان از جمله بابا مقصود و آیقار و ... وبه خصوص از سمت روستایی الوارس،لاطران و ورگه سران به قله های معروف سلطان ساوالان با ارتفاع4818 متر منتهی می گردد. این کوهها و ارتفاعات در هر یک از فصل های سال، جاذبه های مخصوص خود را دارند.


فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه. 1

بیان مسئله. 1

ضرورت انجام پژوهش... 3

سوال تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 4

هدف کاربردی تحقیق. 4

فصل دوم

تعریف اصطلاهات کلیدی تحقیق. 6

انواع توریسم. 6

تاریخچه توریسم در جهان. 7

تاریخچه توریسم در ایران. 7

مفهوم توریسم روستایی؛ 8

مهمترین جاذبه های روستایی.. 9

موانع و مشکلات توریسم روستایی.. 9

فواید توریسم روستایی ؛ 10

توسعه روستایی ؛ 12

توسعه از دیدگاه جهانی اسلام ؛ 12

مفهوم پایداری توسعه. 13

مفهوم ناپایداری توسعه؛ 13

سوابق تحقیق(پیشینه) 14

فصل سوم

روش تحقیق. 16

جامعه آماری.. 16

روش گردآوری اطلاعات.. 16

فصل چهارم

گردشگری در شهر توریستی سرعین.. 18

اداب و رسوم. 19

تقسیم بندی فصل زمستان در سرعین و روستاهای حومه. 21

لباس محلی روستاهای سرعین.. 21

بازی های محلی.. 22

جاذبه های گردشگری سرعین.. 22

بررسی گردشگری روستایی روستاهای سرعین.. 23

دهکده سنگی و زیر زمینی ویند کلخوران. 23

روستای تاریخی گنزق. 25

دره اردی موسی.. 26

غارها و معماری صخره ای روستای گنزق. 26

امامزاده سیدابوالقاسم. 27

لباس محلی روستای گنزق. 28

بخش اردیموسی.. 28

دره جنگلی اردی موسی.. 28

روستای توریستی بیله درق. 29

چشمه آب معدنی بیله درق. 30

روستای آغ مام (آتشگاه) 31

غار کهرلر. 31

آبهای معدنی روستای آتشگاه 32

چشمه بئیش بولاغی.. 32

آرامگاه امامزاده عبدالله.. 32

روستای ورگه سران. 33

زمان بنای روستا 33

جاذبه های گردشگری روستای ورگه سران. 33

روستای لاطران. 34

روستای الوارس... 34

پوشاک محلی روستای الوارس... 35

جاذبه های روستای الوارس... 35

آبشار گورگور. 35

پیست اسکی الوارس... 36

ایل شاهسون و گردشگری روستایی و عشایری.. 36

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 39

از جمله اقداماتی که می توان انجام داد. 40

منابع. 41

قیمت محصول : 22000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه نقش گردشگری در توسعه روستایی نقش گردشگری در توسعه روستایی توسعه روستایی پایان نامه نقش گردشگری


ادامه ي مطلب


امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه نقش گردشگری در توسعه روستایی,

<-BloTitle->
<-BloText->

آگهی رایگان سرگرمی خرید